THÀNH TÍCH CÔNG TY
Bản tin tài chính
17/11/2017, 17:19:00

Công ty Cổ phần Hacisco xin công bố Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất cho kỳ kế toán từ ngày 01/01/2017 đến ngày 30/09/2017 (đã được soát xét).

Nội dung chi tiết bản báo cáo tài chính hợp nhất xem tại đây

Nội dung chi tiết bản báo cáo tài chính riêng xem tại đây


20/10/2017, 10:45:00

Công ty CP Hacisco công bố Báo cáo tài chính riêng Quý 3/2017

Nội dung chi tiết xem tại đây


20/10/2017, 10:38:00

 

Công ty CP Hacisco công bố báo cáo tài chính hợp nhất Quý 3/2017 và giải trình lợi nhuận Quý 3/2017

Nội dung chi tiết của BCTC hợp nhất Q3.2017 xem tại đây

Nội dung công văn giải trình lợi nhuận Q3.2017 xem tại đây


14/08/2017, 14:04:00

Công ty CP Hacisco công bố công văn giải trình ý kiến kiểm toán trên BCTC riêng và hợp nhất

Nội dung chi tiết công văn giải trình ý kiến kiểm toán trên báo cáo riêng tại đây

Nội dung chi tiết công văn giải trình ý kiến kiểm toán trên báo cáo hợp nhất tại đây


14/08/2017, 14:02:00

Công ty CP Hacisco công bố báo cáo tài chính riêng giữa niên độ đã được soát xét

Nội dung chi tiết xin xem tại đây


14/08/2017, 14:00:00

Công ty CP Hacisco xin công bố báo cáo tài chính hợp nhất giữa niên độ đã được soát xét

Nội dung chi tiết xem tại đây


19/07/2017, 09:20:00

Công ty CP Hacisco công bố Báo cáo tài chính riêng Quý 2/2017

Nội dung chi tiết báo cáo tài chính riêng xem tại đây


19/07/2017, 09:10:00

Công ty CP Hacisco công bố Giải trình biến động lợi nhuận trên BCTC riêng và hợp nhất Quý 2/2017 so với Quý 2/2016

Nội dung chi tiết văn bản giải trình biến động xem tại đây


19/07/2017, 09:00:00

Công ty CP Hacisco công bố Báo cáo tài chính hợp nhất Quý 2/2017

Nội dung chi tiết của Báo cáo xem tại đây


21/04/2017, 10:20:00

Công ty Cổ phần Hacisco xin Công bố Báo cáo tài chính hợp nhất Quý 1/2017

Chi tiết nội dung của Báo cáo xin xem tại đây


HỖ TRỢ KHÁCH HÀNG
Tra cứu danh bạ
Văn bản, thông tư, nghị định
Các số điện thoại hỗ trợ