THÀNH TÍCH CÔNG TY
Bản tin tài chính
20/10/2017, 10:38:00

 

Công ty CP Hacisco công bố báo cáo tài chính hợp nhất Quý 3/2017 và giải trình lợi nhuận Quý 3/2017

Nội dung chi tiết của BCTC hợp nhất Q3.2017 xem tại đây

Nội dung công văn giải trình lợi nhuận Q3.2017 xem tại đây


14/08/2017, 14:04:00

Công ty CP Hacisco công bố công văn giải trình ý kiến kiểm toán trên BCTC riêng và hợp nhất

Nội dung chi tiết công văn giải trình ý kiến kiểm toán trên báo cáo riêng tại đây

Nội dung chi tiết công văn giải trình ý kiến kiểm toán trên báo cáo hợp nhất tại đây


14/08/2017, 14:02:00

Công ty CP Hacisco công bố báo cáo tài chính riêng giữa niên độ đã được soát xét

Nội dung chi tiết xin xem tại đây


14/08/2017, 14:00:00

Công ty CP Hacisco xin công bố báo cáo tài chính hợp nhất giữa niên độ đã được soát xét

Nội dung chi tiết xem tại đây


19/07/2017, 09:20:00

Công ty CP Hacisco công bố Báo cáo tài chính riêng Quý 2/2017

Nội dung chi tiết báo cáo tài chính riêng xem tại đây


19/07/2017, 09:10:00

Công ty CP Hacisco công bố Giải trình biến động lợi nhuận trên BCTC riêng và hợp nhất Quý 2/2017 so với Quý 2/2016

Nội dung chi tiết văn bản giải trình biến động xem tại đây


19/07/2017, 09:00:00

Công ty CP Hacisco công bố Báo cáo tài chính hợp nhất Quý 2/2017

Nội dung chi tiết của Báo cáo xem tại đây


21/04/2017, 10:20:00

Công ty Cổ phần Hacisco xin Công bố Báo cáo tài chính hợp nhất Quý 1/2017

Chi tiết nội dung của Báo cáo xin xem tại đây


20/04/2017, 10:10:00

Công ty Cổ phần Hacisco xin công bố Báo cáo tài chính riêng Quý 1/2017

Chi tiết nội dung Báo cáo xin xem tại đây


24/03/2017, 20:40:00

Công ty CP Hacisco công bố Báo cáo tài chính riêng 2016 đã được kiểm toán + Giải trình

Chi tiết xin xem tại đây 1 2 3


HỖ TRỢ KHÁCH HÀNG
Tra cứu danh bạ
Văn bản, thông tư, nghị định
Các số điện thoại hỗ trợ