THÀNH TÍCH CÔNG TY
Bản tin tài chính
28/08/2015, 13:08:00

Giải trình chênh lệch số liệu BCTC hợp nhất do đơn vị tự lập và báo cáo soát xét


28/08/2015, 12:54:00

Công bố thông tin BCTC hợp nhất soát xét cho kỳ kế toán từ ngày 01/01/2015 đến ngày 30/06/2015

26/05/2015, 09:28:00

Công ty CP Hacisco đính chính BCTC Q1/2015

Chi tiết


25/05/2015, 14:26:00

Công ty Cổ phần Hacisco công bố hợp đồng kiểm toán Báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2015 và soát xét Báo cáo tài chính cho kỳ kế toán từ 01/01/2015 đến 30/06/2015

Hợp đồng kiểm toán Chi tiết


20/04/2015, 17:30:00

  Công ty Cổ phần HACISCO trân trọng gửi tới Quý Cổ đông và Nhà đầu tư công bố thông tin Báo cáo tài chính Quý 1/2015 và Công văn số 103 giải trình biến động kết quả kinh doanh Quý 1/2015 so với Quý 1/2014


23/03/2015, 16:42:00

Công ty Cổ phần Hacisco xin  trân trọng gửi tới Quý Cổ đông, Nhà đầu tư số liệu báo cáo tài chính đã kiểm toán năm tài chính 2014


23/03/2015, 16:29:00

Công ty Cổ phần Hacisco xin  trân trọng gửi tới Quý Cổ đông, Nhà đầu tư các công văn giải trình về Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2014.


HỖ TRỢ KHÁCH HÀNG
Tra cứu danh bạ
Văn bản, thông tư, nghị định
Các số điện thoại hỗ trợ