THÀNH TÍCH CÔNG TY
Bản tin tài chính

19/03/2016, 09:15:00

 

Công ty Cổ phần Hacisco xin Công bố báo cáo tài chính được kiểm toán 2015

 


28/08/2015, 13:08:00

Giải trình chênh lệch số liệu BCTC hợp nhất do đơn vị tự lập và báo cáo soát xét


28/08/2015, 12:54:00

Công bố thông tin BCTC hợp nhất soát xét cho kỳ kế toán từ ngày 01/01/2015 đến ngày 30/06/2015

26/05/2015, 09:28:00

Công ty CP Hacisco đính chính BCTC Q1/2015

Chi tiết


25/05/2015, 14:26:00

Công ty Cổ phần Hacisco công bố hợp đồng kiểm toán Báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2015 và soát xét Báo cáo tài chính cho kỳ kế toán từ 01/01/2015 đến 30/06/2015

Hợp đồng kiểm toán Chi tiết


20/04/2015, 17:30:00

  Công ty Cổ phần HACISCO trân trọng gửi tới Quý Cổ đông và Nhà đầu tư công bố thông tin Báo cáo tài chính Quý 1/2015 và Công văn số 103 giải trình biến động kết quả kinh doanh Quý 1/2015 so với Quý 1/2014


HỖ TRỢ KHÁCH HÀNG
Tra cứu danh bạ
Văn bản, thông tư, nghị định
Các số điện thoại hỗ trợ