THÀNH TÍCH CÔNG TY
Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất đã được kiểm toán cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2018 và Công văn giải trình ý kiến kiểm toán ngoại trừ của kiểm toán viên về BCTC riêng và hợp nhất.

Công ty CP Hacisco công bố Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất đã được kiểm toán cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2018 và Công văn giải trình ý kiến kiểm toán ngoại trừ của kiểm toán viên về BCTC riêng và hợp nhất.

Nội dung chi tiết của:

1. Báo cáo tài chính hợp nhất xin xem tại đây

2. Báo cáo tài chính riêng xin xem tại đây

3. Công văn giải trình ý kiến kiểm toán xin xem tại đây

HỖ TRỢ KHÁCH HÀNG
Tra cứu danh bạ
Văn bản, thông tư, nghị định
Các số điện thoại hỗ trợ