THÀNH TÍCH CÔNG TY
BCTC hợp nhất 2016 đã được kiểm toán và Giải trình lợi nhuận

 

Công ty CP Hacisco công bố BCTC hợp nhất 2016 đã được kiểm toán và Giải trình lợi nhuận
Chi tiết nội dung xin xem tại đây

Kèm theo công văn giải trình số 48 về việc chênh lệch số liệu giữa BC tự lập và BCTC kiểm toán hợp nhất tại đây

Kèm theo công văn số 50 về việc giải trình ý kiến ngoại trừ  trên BCTC hợp nhất tại đây

HỖ TRỢ KHÁCH HÀNG
Tra cứu danh bạ
Văn bản, thông tư, nghị định
Các số điện thoại hỗ trợ