Báo cáo tài chính

Văn bản Ngày phát hành Tải về
Công ty CP Hacisco công bố Báo cáo tài chính hợp nhất Quý 3/2020. 20/10/2020
Công ty CP Hacisco công bố Báo cáo tài chính riêng Quý 3/2020. 20/10/2020
Công ty Cổ phần Hacisco công bố Báo cáo tài chính hợp nhất đã được soát xét cho kỳ kế toán từ ngày 01/01/2020 đến ngày 30/06/2020 14/08/2020
Công ty Cổ phần Hacisco công bố Báo cáo tài chính riêng đã được soát xét cho kỳ kế toán từ ngày 01/01/2020 đến ngày 30/06/2020 14/08/2020
Công ty CP Hacisco công bố BCTC riêng Quý 2/2020 20/07/2020
Công ty Cổ phần Hacisco công bố BCTC hợp nhất Quý 2/2020 20/07/2020
Công ty Cổ phần Hacisco công bố Báo cáo tài chính hợp nhất Quý 1/2020 20/04/2020
Công ty Cổ phần Hacisco công bố Báo cáo tài chính riêng Quý 1/2020 20/04/2020
Công ty CP Hacisco công bố Báo cáo thường niên năm 2019 30/03/2020
Báo cáo tài chính hợp nhất đã được kiểm toán cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2019 20/03/2020
Báo cáo tài chính riêng đã được kiểm toán cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2019 20/03/2020
Báo cáo tài chính riêng và Báo cáo tài chính hợp nhất quý 4/2019. 20/01/2020
Báo cáo tài chính riêng Qúy 3 năm 2019 19/10/2019
Báo cáo tài chính hợp nhất Qúy 3 năm 2019 19/10/2019
Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất giữa niên độ (2 file) 14/08/2019
Báo cáo tài chính hợp nhất Quý 2/2019 (2 file) 19/07/2019
Báo cáo tài chính riêng Quý II năm 2019 (từ trang 1 đến trang 13) 19/07/2019
Báo cáo tài chính riêng Quý II năm 2019 (từ trang 14 đến trang 28) 19/07/2019
Giải trình lợi nhuận Quý II năm 2019 19/07/2019
Công ty CP Hacisco công bố Báo cáo tài chính hợp nhất Quý 1/2019. 19/04/2019
Công ty CP Hacisco công bố Báo cáo tài chính riêng Quý 1/2019. 19/04/2019
Thông báo về ngày tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2018 12/04/2019
Báo cáo thường niên năm 2018 29/03/2019
Công văn giải trình ý kiến kiểm toán ngoại trừ của kiểm toán viên về BCTC riêng và hợp nhất kết thúc ngày 31/12/2018 27/03/2019
024 38 58 10 87