Công bố thông tin

Văn bản Ngày phát hành Tải về
Công ty Cổ phần Hacisco công bố Biên bản họp Ban kiểm soát lần thứ 19 29/12/2020
Công ty cổ phần Hacisco thông báo: BB ĐH CĐ bất thường năm 2020; NQ ĐH CĐ bất thường năm 2020 ngày 28/10/2020; NQ HĐQT lần thứ 29 ngày 28/10/2020. 29/10/2020
19. Dự thảo Báo cáo của Tổng Giám Đốc về kết quả hoạt động SXLD 9 tháng đầu năm 2020 26/10/2020
Công ty Cổ phần Hacisco thông báo về việc tổ chức hợp Đại hội cổ đông bất thường năm 2020 16/10/2020
1. Giấy mời tham dự Đại Cổ đông bất thường năm 2020 16/10/2020
2. Dự thảo chương trình ĐHĐCĐ bất thường năm 2020 16/10/2020
5.Mẫu Đơn xin ứng cử ứng viên tham gia bầu bổ sung thay thế thành viên Hội đồng quản trị 16/10/2020
4. Thông báo về việc ứng cử/ để cử bầu bổ sung thay thế thành viên Hội đồng quản trị 16/10/2020
3. Giấy xác nhận hoặc ủy quyền tham dự Đại hội 16/10/2020
7. Mẫu sơ yếu lý lịch dùng cho ứng viên 16/10/2020
6. Mẫu Đơn đề cử ứng viên tham gia bầu bổ sung thay thế thành viên Hội đồng quản trị 16/10/2020
8. Dự thảo Quy chế tổ chức Đại hội 16/10/2020
11. Quy chế biểu quyết và bầu cử 16/10/2020
10. Quy định về trình tự, thủ tục, triệu tập và biểu quyết tại phiên họp ĐHCĐ 16/10/2020
9. Quyết định Ban hành Quy định về trình tự, thủ tục triệu tập và biểu quyết phiên họp ĐHCĐ 16/10/2020
13. Tờ trình bầu bổ sung thay thế thành viên Hội đồng quản trị 16/10/2020
12. Tờ trình thông qua Quy chế biểu quyết và bầu cử 16/10/2020
14. VNPT Hà Nội đề cử thành viên tham gia ứng cử bầu bổ sung thay thế thành viên Hội đồng quản trị 16/10/2020
16.Bản cam kết của người được đề cử bầu bổ sung thay thế thành viên Hội đồng quản trị 16/10/2020
15. Sơ yếu lý lịch ứng viên tham gia bầu bổ sung thay thế thành viên Hội đồng quản trị 16/10/2020
17. Dự thảo Biên bản Đại hội 16/10/2020
18. Dự thảo Nghị quyết Đại hội. 16/10/2020
Cv 5399/VNPT-Hni-NS thay đổi đại diện vốn góp của Tập đoàn và tham gia HĐQT tại Công ty CP Hacisco- Giấy đề cử người ứng cứ vào HĐQT Công ty CP Hacisco. 06/10/2020
Công ty CP Hacisco công bố công văn số 2934/TB-VSD về ngày đăng ký cuối cùng và xác nhận danh sách người sổ hữu chứng khoán để đại hội cổ đông bất thường năm 2020 29/09/2020
024 38 58 10 87