Công bố thông tin

Văn bản Ngày phát hành Tải về
Báo Cáo Quản Trị 6 tháng đầu năm 2020 27/07/2020
Công ty CP Hacisco công bố công văn số 2191/TB-VSD về ngày đăng ký cuối cùng và xác nhận danh sách người sở hữu chứng khoán để chi trả cổ tức năm 2019 30/06/2020
Ngày 25/06/2020 Công ty Cổ phần Hacisco đã ký hợp đồng kiểm toán và soát xét báo cáo tài chính với Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC 26/06/2020
- Nghị quyết họp HDQT lần thứ 27 ngày 25/06/2020; Biên bản họp BKS lần thứ 17 ngày 24/06/2020;Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền chi trả cổ tức năm 2019 25/06/2020
Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2019;-Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2019 ngày10/06/2020;-Biên bản họp Ban kiểm soát lần thứ 16 ngày10/06/2020. 11/06/2020
1. [Tài Liệu Đại Đội Cổ đông] Thư mời tham dự Đại Cổ đông thường niên hội đồng năm tài chính 2019 30/05/2020
2. [Tài Liệu Đại Đội Cổ đông] Dự Thảo Chương trình ĐHĐCĐ thường niên năm tài chính 2019 30/05/2020
3. [Tài Liệu Đại Đội Cổ đông] Giấy xác nhận hoặc ủy quyền tham dự Đại hội 30/05/2020
4. [Tài Liệu Đại Đội Cổ đông] Thông báo về việc ứng cử-để cử bầu bổ sung thay thế thành viên BKS 30/05/2020
5. [Tài Liệu Đại Đội Cổ đông] Mẫu Đơn xin ứng cử ứng viên tham gia bầu bổ sung thay thế thành viên BKS 30/05/2020
6. [Tài Liệu Đại Đội Cổ đông] Mẫu Đơn đề cử ứng viên tham gia bầu bổ sung thay thế thành viên BKS 30/05/2020
7. [Tài Liệu Đại Đội Cổ đông] Mẫu sơ yếu lý lịch dùng cho ứng viên 30/05/2020
8. [Tài Liệu Đại Đội Cổ đông] Quy chế tổ chức Đại hội 30/05/2020
9. [Tài Liệu Đại Đội Cổ đông] Quyết Định ban hành Quy định về trình tự, thủ tục triệu tập và biểu quyết tại phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2019 30/05/2020
10. [Tài Liệu Đại Đội Cổ đông] Quy định về trình tự, thủ tục triệu tập và biểu quyết tại phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2019 30/05/2020
11. [Tài Liệu Đại Đội Cổ đông] Quy chế biểu quyết, đề cử, ứng cử, bầu cử thay thế TV BKS 30/05/2020
12. [Tài Liệu Đại Đội Cổ đông] Tờ trình thông qua Quy chế biểu quyết và bầu cử thay thế BKS 30/05/2020
13. [Tài Liệu Đại Đội Cổ đông]Tờ trình thông qua Quy chế hướng dẫn bỏ phiếu điện tử 30/05/2020
14. [Tài Liệu Đại Đội Cổ đông] Quy chế hướng dẫn bỏ phiếu điện tử 30/05/2020
15. [Tài Liệu Đại Đội Cổ đông]Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận 2019 30/05/2020
16. [Tài Liệu Đại Đội Cổ đông] Tờ trinh lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập 30/05/2020
17. [Tài Liệu Đại Đội Cổ đông]Tờ trình QT và ĐX mức chi trả thù lao của HĐQT, BKS năm 2019, mức chi trả năm 2020 30/05/2020
18. [Tài Liệu Đại Đội Cổ đông] Tờ trình bầu bổ sung thay thế thành viên Ban Kiểm Soát 30/05/2020
19. [Tài Liệu Đại Đội Cổ đông] HĐQT đề cử thành viên tham gia ứng cử bầu bổ sung thay thế thành viên BKS 30/05/2020
024 38 58 10 87