Công bố thông tin

Văn bản Ngày phát hành Tải về
Công ty CP Hacisco công bố Báo cáo thường niên năm 2023 09/04/2024
Công ty CP Hacisco công bố biên bản họp BKS lần 8 và Báo cáo hoạt động của BKS 04/04/2024
Công ty CP Hacisco thông báo về ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông chi trả cổ tức 2022 03/04/2024
Công ty cổ phần Hacisco thông báo tổ chức ĐHCĐ thường niên năm tài chính 2023 và đường dẫn tài liệu họp "https://has.vn/tai-lieu-khac" 03/04/2024
Công ty CP Hacisco công bố BC quản trị 2023 đính chính bổ sung thông tin giao dịch người liên quan và công văn giải trình kèm theo 02/04/2024
Công ty cổ phần Hacisco công bố thông tin Thông báo số 52/TB-HAS ngày 29/03/2024 Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền chốt danh sách cổ đông chi trả cổ tức năm 2022 bằng tiền mặt 29/03/2024
Công ty CP Hacisco công bố NQ HĐQT lần thứ 34- TB số 51 về việc chốt danh sách cổ đông chi trả cổ tức năm 2022 29/03/2024
Công ty CP Hacisco công bố Nghị quyết HĐQT lần thứ 33 26/03/2024
Công ty CP Hacisco thông báo thay đổi nhân sự 14/03/2024
Công ty CP Hacisco thông báo về việc thay đổi đại diện vốn góp của VNPT, đơn xin từ nhiệm của Phó CT HĐQT, Trưởng BKS, thành viên BKS 14/03/2024
Công ty CP Hacisco gửi TB 446 của Sở Giao dịch chứng khoán TP Hồ Chí Minh về ngày đăng ký cuối cùng 12/03/2024
Công ty CP Hacisco công bố Thông báo gửi Quý cổ đông về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền chốt danh sách cổ đông tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2023 01/03/2024
Công ty CP Hacisco công bố Nghị quyết HĐQT lần thứ 32 29/02/2024
Công ty CP Hacisco công bố Báo cáo quản trị năm 2023- bản bổ sung và Báo cáo giải trình bổ sung kèm theo 21/02/2024
Công ty CP Hacisco công bố Báo cáo ban kiểm soát lần thứ 07 06/02/2024
Công ty CP Hacisco công bố Nghị quyết HĐQT lần thứ 31 30/01/2024
Công ty CP Hacisco công bố Báo cáo quản trị năm 2023 23/01/2024
Công ty cổ phần Hacisco công bố nghị quyết HĐQT lần thứ 30 12/01/2024
Công ty CP Hacisco công bố Báo cáo Ban kiểm soát lần thứ 6 29/12/2023
Công ty CP Hacisco công bố Báo cáo đánh giá của thành viên độc lập HĐQT năm 2023 25/12/2023
Công ty CP Hacisco công bố NQ HĐQT lần 29 về việc tiếp tục bổ nhiệm có thời hạn ông Phạm Quang Dũng giữ chức vụ Phó Tổng GIám đốc 25/12/2023
Công ty CP Hacisco công bố NQ HĐQT về việc thông qua hạn mức vay và bảo lãnh tại ngân hàng PGBank 07/12/2023
Công ty Cổ phần Hacisco kính gửi Quý cổ đông Thông báo số 190/TB-HAS ngày 11/10/2023 về việc tạm hoãn thực hiện quyền chốt danh sách cổ đông chi trả cổ tức năm 2022 bằng tiền mặt 12/10/2023
Công ty CP Hacisco công bố NQ HĐQT lần 27 v/v tạm hoãn thực hiện chốt danh sách cổ đông chi trả cổ tức năm 2022 bằng tiền mặt 11/10/2023
024 38 58 37 92