THÀNH TÍCH CÔNG TY
Danh mục các dự án thương mại tiêu biểu của Công ty Cổ phần HACISCO

 

STT
Tên công trình
 Chủ đầu tư
 Giá trị hợp đồng
Chất lượng
Thời gian thực hiện
1
Gói thiết bị OLT-GPON năm 2016 cho vùng 59 VNPT tỉnh thành phố thuộc kế hoạch mua sắm "Trang thiết bị OLT-GPON năm 2016 cho vùng 59 VNPT tỉnh, TP"
 VNPT Hà Nội
 190,46 tỷ đồng
Tốt
2016
2
Gói thầu :"Thiết bị đầu cuối ONT thuộc hệ thống GPON-ZTE (đợt 5) năm 2015 cho VNPT" thuộc kế hoạch "Mua sắm thiết bị đầu cuối ONT thuộc hệ thống GPON-ZTE (đợt 5) cho VNPT
 VNPT Hà Nội
 144,73 tỷ đồng
Tốt
2015
3
Gói thầu:"Thiết bị đầu cuối cho hệ thống GPON-ZTE (đợt 4) năm 2015." thuộc Dự án: "Mua sắm thiết bị đầu cuối ONT thuộc hệ thống GPON-ZTE (đợt 4) năm 2015 cho VNPT)
 VNPT Hà Nội
 120,97 tỷ đồng
Tốt
2015
4
Gói thầu:"Thiết bị đầu cuối cho hệ thống GPON-ZTE (đợt 2) năm 2015" thuộc Dự án:"Mua sắm tập trung thiết bị đầu cuối thuộc hệ thống GPON ZTE đợt 2 năm 2015"
 VNPT Hà Nội
 82,05 tỷ đồng
Tốt
2015
5
Gói thầu:"Cung cấp, lắp đặt thiết bị GPON (đợt 4) năm 2015." thuộc dự án:"Mở rộng hệ thống OLT thuộc hệ thống GPON-ZTE (đợt 4) năm 2015 cho VNPT"
 VNPT Hà Nội
 79,98 tỷ đồng
Tốt
2015
6
Gói thấu:"Thiết bị đầu cuối cho hệ thống GPON-ZTE (đợt 3) năm 2015" thuộc kế hoạch lựa chọn cung cấp Mua sắm thiết bị đầu cuối ONT thuộc hệ thống GPON-ZTE (đợt 3) năm 2015 được phê duyệt tại quyết định số 636/QĐ-VNPT-ĐTPT ngày 22/5/2015 của Tổng Giám đốc Tập đoàn BCVT Việt Nam
 VNPT Hà Nội
 66,59 tỷ đồng
Tốt
2015
7
Thiết bị đầu cuối ONT tương thích hệ thống GPON-ZTE thuộc dự án: Mua sắm thiết bị đầu cuối ONT loại (4FE+Wifi+2POTS) tương thích hệ thống GPON-ZTE năm 2016 cho 63 VNPT tỉnh/TP
 VNPT Hà Nội
 57,87 tỷ đồng
Tốt
2016
8
Thiết bị OLT- GPON-ZTE bổ sung cho 59 VNPT tỉnh/TP thuộc dự án "Trang bị bổ sung (đợt 1) thiết bị OLT-GPON năm 2016 cho vùng 59 tỉnh,TP
VNPTNet
56, 92 tỷ đồng
Tốt
2016
9
Gói thầu "Cung cấp lắp đặt thiết bị GPON (đợt 3) năm 2015 thuộc dự án "Mua sắm tập trung thiết bị OLT thuộc hệ thống GPON ZTE (đợt 3) năm 2015 cho VNPT
 VNPT Hà Nội
 55,11 tỷ đồng
Tốt
2015
10
Gói thầu: “Cung cấp, lắp đặt thiết bị GPON (đợt 2) cho VNPT ”
Thuộc dự án: “Mua sắm tập trung thiết bị GPON (đợt 2) năm 2014 cho VNPT”
 VNPT Tp.Hồ Chí Minh
 45,12 tỷ đồng
Tốt
2014
11
Gói thầu:"Thiết bị đầu cuối cho hệ thống GPON-ZTE" thuộc kế hoạch triển khai mua sắm thiết bị ONT thuộc hệ thống GPON-ZTE đợt 1 năm 2015 được phê duyệt tại quyết định số 1831/QĐ-VNPT-ĐTPT ngày 21/11/2014 của Tổng Giám đốc Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam
 VNPT Hà Nội
 41,54 tỷ đồng
Tốt
2014
12
Gói thầu:"Thiết bị đàu cuối OLT GPON ZTE (đợt 1/2016)" thuộc dự án "Mua sắm TB đầu cuối để PTTB trên thiết bị GPON ZTE (đợt 1) năm 2016 VNPT Hà Nội"
 VNPT Hà Nội
 27,41 tỷ đồng
Tốt
2015
13
Gói thầu:"Cung cấp lắp đặt thiết bị Gpon. DA: Mua sắm tập trung thiết bị Gpon năm 2014 cho VNPT và DA: Xây dựng mạng Gpon khu vực Cty ĐTHN3"
 VNPT Hà Nội
 26,15 tỷ đồng
Tốt
2014
14
Gói thầu " Thiết bị đầu cuối ONT cho GPON ZTE thuộc dự toán và kế hoạch lựa chọn nhà cung cấp "Mua sắm thiết bị đầu cuối để PTTB trên thiết bị GPON ZTE VNPT Hà Nội
 VNPT Hà Nội
 25,82 tỷ đồng
Tốt
2017
15
Gói thầu: "Thiết bị đầu cuối OLT GPON ZTE (đợt 3/2015) thuộc dự án: "Trang bị thiết bị đầu cuối để PTTB trên thiết bị GPON ZTE năm 2015 (đợt 3) VNPT Hà Nội"
 VNPT Hà Nội
 22,12 tỷ đồng
Tốt
2015
16
Gói thầu :"Cung cấp , lắp đặt thiết bị Gpon thuộc dự án:"Mua sắm tập trung thiết bị OLT thuộc hệ thông Gpon-ZTE (đợt 1) năm 2015 cho VNPT"
 VNPT Hà Nội
 21,71 tỷ đồng
Tốt
2015
17
Mua sắm tập trung thiết bị OLT thuộc hệ thống GPON-ZTE (đợt 2) năm 2015 cho VNPT
 VNPT Hà Nội
 11,21 tỷ đồng
Tốt
2015
18
Gói thầu:"Cung cấp lắp đặt thiết bị OLT GPON ZTE" thuộc dự án:"Mua sắm thiết bị Mini OLT ZTE phục vụ pt mạng truy nhập quang của VNPT Hà Nội giai đoạn 2015-2016"
 VNPT Hà Nội
 10,81 tỷ đồng
Tốt
2015
19
"Phần hộp cáp quang" của Gói thầu "mua sắm phụ kiện quang" DA: "mua sám cáp quang và phụ kiện cho VT tỉnh/thành phố phía Bắc (từ Thừa Thiên Huế trở ra) đợt 2 năm 2014"
 VNPT Hà Nội
 9,38 tỷ đồng
Tốt
2014
20
Dự án mua sắm tập trung CQ và phụ kiện cho các VT tỉnh/thành phố phía Bắc (từ Thừa Thiên Huế trở ra) năm 2014
 VNPT Hà Nội
 8,25 tỷ đồng
Tốt
2014
21
Gói thầu: Thiết bị đầu cuối cho OLT Gpon ZTE (đợt 2 năm 2015). DA: Trang bị thiết bị đầu cuối để PTTB trên thiết bị Gpon ZTE năm 2015
 VNPT Hà Nội
 8,05 tỷ đồng
Tốt
2015
22
Gói thầu: Cung cấp lắp đặt thiết bị Gpon. Dự án:"Xây dựng mạng Gpon khu vực Công ty Điện thoại 3"
 VNPT Hà Nội
 7,62 tỷ đồng
Tốt
2014
23
Gói thầu: Thiết bị đầu cuối cho OLT GPON ZTE Thuộc công trình: Mua sắm tập trung thiết bị đầu cuối cho các Tỉnh phía Bắc
để PTTB trên thiết bị GPON ZTE
 VNPT Hà Nội
 7,01 tỷ đồng
Tốt
2014
25
"Phần hộp cáp quang" của Gói thầu "mua sắm phụ kiện quang" DA: "mua sám cáp quang và phụ kiện cho VT tỉnh/thành phố phía Bắc (từ Thừa Thiên Huế trở ra) đợt 2 năm 2014"
 VNPT Hà Nội
 6,96 tỷ đồng
Tốt
2014
26
Gói thầu: Thiết bị đầu cuối cho OLT Gpon ZTE (đợt 1 năm 2015). CT: Trang bị thiết bị đầu cuối để PTTB trên thiết bị Gpon ZTE năm 2015 (đợt 1)
 VNPT Hà Nội
 6,71 tỷ đồng
Tốt
2015
27
Phần hộp chia quang của gói thầu "Mua sắm phụ kiện quang" dự án "Mua sắm cáp quang&phụ kiện cho các VT tỉnh/TP phía Bắc đợt 4 năm 2014
 VNPT Hà Nội
 6,54 tỷ đồng
Tốt
2014
28
Phần hộp chia quang của gói thầu "Mua sắm phụ kiện quang" dự án "Mua sắm cáp quang&phụ kiện cho các VT tỉnh/TP phía Bắc đợt 5 năm 2014
 VNPT Hà Nội
 6,17 tỷ đồng
Tốt
2014
29
Gói thầu :"Splitter các loại", thuộc dự án:"Mua sắm phụ kiện đợt 1 năm 2014 pv phát triển thuê bao quang"
 VNPT Hà Nội
 5,85 tỷ đồng
Tốt
2014
30
Gói thầu:"Mua sắm phụ kiện quang" thuộc dự án:"Mua sắm tập trung cáp quang và phụ kiện cho các VT Tỉnh/Tp phía Bắc (Từ Thừa Thiên Huế trở ra) năm 2014"
 VNPT Hà Nội
 5,46 tỷ đồng
Tốt
2014
31
Gói thầu 01: Mua sắm, lắp đặt trang thiết bị cho trường MN khu vực Đồng Hoàng, P. Đồng Mai, Quận Hà Đông, Hà Nội thuộc dự án " Mua sắm, lắp đặt trang thiết bị cho các trường học trên dịa bàn quận Hà Đông, TP Hà Nội"
 Quận Hà Đông
 3,85 tỷ đồng
 
2016
32
Gói thầu mua sắm hộp chia quang Splitter vỏ nhựa dự án Mua sắm tập trung bổ sung hộp chia quang phục vụ nhu cầu phát triển thuê bao năm 2016 của VNPT Hà Nội
 VNPT Hà Nội
 3,51 tỷ đồng
Tốt
2016
33
Gói thầu 01: Mua sắm, lắp đặt trang thiết bị cho trường MN Hà Trì, Hà Cầu, Quận Hà Đông, Hà Nội thuộc dự án " Mua sắm, lắp đặt trang thiết bị cho các trường học trên dịa bàn quận Hà Đông, TP Hà Nội"
 Quận Hà Đông
 3,46 tỷ đồng
Tốt
2016
34
Gói thầu:"Cung cấp , lắp đặt thiết bị Gpon" thuộc dự án: "Mở rộng hệ thống mạng OLT Gpon-ZTE giai đoạn 2014-2015"
 VNPT Hà Nội
 3,42 tỷ đồng
Tốt
2015
35
Gói thầu:"Hộp Splitter vỏ nhựa (SC/APC)" thuộc dự án:"Mua sắm tập trung bộ chia quang vỏ nhựa và module chia quang phục vụ nhu cầu PTTB năm 2015, 2016 của VNPT HN"
Công ty Dịch vụ Vật tư
3,13 tỷ đồng
Tốt
2016
HỖ TRỢ KHÁCH HÀNG
Tra cứu danh bạ
Văn bản, thông tư, nghị định
Các số điện thoại hỗ trợ