THÀNH TÍCH CÔNG TY
Danh sách hợp đồng kinh tế năm 2012
STT Tên công trình Chủ đầu tư Số HĐKT Giá trị HĐ sau thuế Tiến độ thi công
1 Xây dựng mạng cáp quang FTTX-GPON khu vực Cầu Diễn công ty Điện thoại Hà Nội 2 giai đoạn 2011-2012 BCC 01/2012/HĐXL 3,783,276,512 120 ngày
2 Ngầm hóa tuyến cáp Viễn thông khu vực đầu cầu vượt Nam Cường Quốc Oai và đầu cầu vượt đường C-CNC Hòa Lạc- Công ty điện thoại Hà Nội 2 Công ty điện thoại  Hà Nội 3 03/2012/HĐXL/HAS-HN3 156,873,854 45 ngày
3 Xây dựng móng và tường rào trục F-G và trục G-H Trung tâm kỹ thuật tổng hợp - hướng nghiệp dạy nghề Thanh Oai TTKTTH hướng nghiệp dạy nghề Thanh Oai Số: 11/2012/HĐXD
ngày 06/04/2012
       512,556,180 45 ngày
4 Kéo cáp quang bổ sung cho 05 tuyến cáp Ring khu vực Trung tâm viễn thông Mê Linh BCC Số: 10/BCC-HAS/2012
ngày 29/03/2012
       700,945,312 30 ngày
5 Xây dựng mạng ngoại vi mạng nội bộ để cung cáp dịch vụ viễn thông phục vụ dự án nhà điều hành tổng cục đường bộ Việt Nam, Ban QLDA6 và Ban QLDA dự án đường sắt. Công ty điện thoại  Hà Nội 2 Số 206/HĐXD/2012-HAS ngày 02/10/2012          84,935,000 90 ngày
6 Kéo cáp để cung ứng dịch vụ viễn thông cho khu nhà 16A-I và 16B-I khu đô thị mới Mỗ Lao, Hà Đông, Hà Nội (giai đoạn 1)  Công ty điện thoại  Hà Nội 3 Số 08/2012/HĐXD/HAS-HN3
ngày 13/01/12
         57,813,331 45 ngày
7 Xây  dựng mạng ngoại vi, mạng cáp quang phục vụ khu tháp tầng tái định cư quốc lộ 32 xã Phú Diễn-Từ Liêm-Hà Nội. Công ty điện thoại  Hà Nội 2 Số 93/HĐXL/2012/Hacisco
ngày 23/04/2012
       416,754,000 90 ngày
8 Thi công di chuyển tạm hệ thống thông tin Bưu điện phục vụ thi công dự án xây dựng đường 5 kéo dài. BQLDA Hạ tầng Tả Ngạn Số 23/2012/HĐKT
ngày 11/05/2012
    2,444,422,825 180 ngày
9 Xây dựng bổ sung tuyến cáp quang 2 hướng phục vụ tòa nhà VMS Yên Hòa Công ty điện thoại  Hà Nội 2 Số 177/HĐXL.2012/HACISCO ngày 30/08/2012        146,391,000 120 ngày
10 Sửa chữa bảo dưỡng cột Antena cho các trạm Viễn thông năm 2012 Viễn thông Phú Thọ VT Phú thọ Số 40/2012/HĐXD
ngày 30/05/2012
       446,021,400 45 ngày
11 HĐ Tư vấn, Khảo sát, lập BCKT CT: Di chuyển và xây, nâng bể cáp do địa phương làm đường từ đường 23B đến thôn Tiên Kha thuộc TTVT Đông Anh Công ty Điện thoại Hà nội 1 Số 107/HDDTV.2012 ngày 12/6/12 28,641,169 30 ngày
12 Bảo dưỡng cột anten tự đứng các huyện Nho Quan, Gia Viễn, Hoa Lư & Thành phố Ninh bình - VT Ninh Bình VT Ninh Bình Số 812/HĐKT ngày 15/6/12 993,424,834 120 ngày
13 Thay thế các đoạn cáp quang Ring 2 Khu vực Công ty Điện thoại Hà nội 3 bằng cáp quang có băng thép chống gặm nhấm Công ty Điện thoại Hà nội 3 Số 18/2012/HĐXD/HAS-HN3 ngày 8/6/12 2,031,014,585 120 ngày
14 Xây dựng tuyến cống bể và kéo cáp quang cung cấp dịch vụ viễn thông cho tòa nhà chung cư cơ khí ô tô Thanh Xuân Hà Nội Công ty Điện thoại Hà nội 3 Số 19/2012/HĐXDHAS-HN3 ngày 25/6/12 139,017,858 30 ngày
15 Xây dựng cơ sở hạ tầng trạm BTS Vinaphone tại tổng đài Định Công, Liên Mạc, Nhổn Công ty Điện thoại Hà nội 2 Số 173/HĐXL.2012/HACISCO ngày 20/08/2012 407,711,000 120 ngày
16 Thu hồi, dịch chuyển tuyến cột, cáp các tuyến Ngân hàng, Cầu Cứng, Cổng Trời - UNND Xã Phù Nhi VT Thanh Hóa số 313/HĐ-TCXD ngày 06/7/201 83,275,026 60 ngày
17 Bảo dưỡng cột anten tự đứng các huyện Kim Sơn Yên Khánh, Yên Mô và thị xã Tam Hiệp  - VT Ninh Bình VT Ninh Bình Số 988/HĐKT ngày 20/7/12 682,529,981 80 ngày
18 xây dựng mạng ngoại vi mạng cáp quang phục vụ trung tâm thông tin công nghiệp và thương mại Bộ công thương tại đường Phạm Văn Đồng Công ty điện thoại  Hà Nội 2 Số 162/HĐXL.2012/HACISCO ngày 26/7/2012 198,216,000 30 ngày
19 Sửa chữa mạng ngoại vi các trạm VT Ngọc Lặc, Thúy Sơn, Minh Sơn, Phố 1 -TT Viễn thông Ngọc Lặc VT Thanh Hóa Số 29/HĐ-TCXD ngày 28/7/2012 134,288,174 30 ngày
20 Sửa chữa tuyến cáp quang Sơn Thủy - Mường Min VT Thanh Hóa Số 30/HĐ-TCXD ngày 30/7/2012 48,786,923 30 ngày
21 Lắp đặt mạng điện thoại, internet nội bộ phần trong căn hộ CT: Chung cư cao tầng No 11A Cty CP Đầu tư phát triển nhà HN số 5 Số 199/2012/HĐXD ngày 21/8/12 866,824,000 80 ngày
22 Dịch chuyển tuyến cột, cáp ngõ 29 Phượng Trì, TT Phùng, TT Viễn thông Đan Phượng Công ty Điện thoại Hà nội 3 Số 3512/2012/HĐXD/HAS-HN3 ngày 20/8/2012 132,193,600 30 ngày
23 Kéo cáp để cung cáp dịch vụ viễn thông cho trụ sở Quận uỷ - HĐND - UBND Quận Hà Đông Công ty Điện thoại Hà nội 3 Số 3612/2012/HĐXD/HAS-HN3 141,249,900 30 ngày
24 XD mạng ngoại vi, mạng CQ phục vụ dự án nhà ở cho CB chiến sỹ tổng cục 5 Bộ Công an tại 36B Phạm Văn Đồng Công ty điện thoại  Hà Nội 2 Số 193/HĐXL.2012/HACISCO ngày 19/9/12 266,496,000 45 ngày
25 Kiên cố hóa kênh N10 (Từ K0+15 đến K0+590) hệ thống tưới Thanh Huệ, huyện Sóc Sơn, TP Hà Nội BQLDA kè cứng hóa bờ Sông Hồng Số 50/2012/HĐ-BQLK ngày 25/9/2012 1,110,592,000 30 ngày
26 Di chuyển hệ thống thông tin phục vụ dự án đường nối cầu Nhật Tân - Sân bay Nội Bài đoạn đi qua huyện Đông Anh Công ty Điện thoại Hà nội 1 số 183/HĐXL.2012 ngày 3/10/12 328,641,233 60 ngày
27 Thi công xây lắp: Xây dựng hệ thống thông tin toà  nhà tổ hợp văn phòng cho thuê, trung tâm thương mại và chung cư Golden Place, Tô Hiệu, Hà Đông, Hà Nội Công ty Điện thoại Hà nội 3 Số 43/2012/HĐXD/HAS-HN3 ngày 4/10/12 321,872,375 30 ngày
28 Xây dựng cổng và tường rào khu vực nhà làm việc và điều hành VT Hưng Yên giai đoạn I (2010-2012) VT Hưng Yên Số 46/2012/HĐXD
 ngày 26/10/12
2,548,025,961 60 ngày
29 Xây dựng các tuyến cáp quang ODN phục vụ cáp quang cho các khu vực có nhu cầu thêu bao băng rộng và cáp quang cho các trạm BTS của VMS trên địa bàn tỉnh Thái Bình năm 2012 VT Thái Bình Số 69/HĐXD-2012
 ngày 10/11/12
       129,662,500 30 ngày
30 T­ vÊn kh¶o s¸t lËp b¸o c¸o kinh tÕ kü thuËt thuéc c«ng tr×nh: X©y dÉn c¸c tuyÕn truyÒn dÉn quang cho m¹ng truy nhËp, BTS cña ViÔn th«ng Thanh Hãa VT Thanh Hóa Sè 49/2012/H§- TVTK ngµy 12/11/2012  267,314,465  30 ngµy
31 Gãi thÇu: DÞch chuyÓn cét & c¸p
 CT: DÞch chuyÓn m¹ng ngo¹i vi däc kªnh §an Hoµi - §o¹n tõ cÇu nghÜa §an ®Õn cèng s­a ®ång khoai - Cty §iÖn tho¹i Hµ néi 3.
Cty §iÖn tho¹i Hµ néi 3 Số 51/2012/HDDXD HAS-HN3
ngày 3/12/2012
 344,670,700  Theo tiÕn ®é
cña dù ¸n
32 Thi c«ng x©y l¾p c¸p quang nhËp tr¹m S¬n La TTVT khu vùc 1 Sè 25788/2012/H§XD
ngµy 10/12/2012
 46,987,709  7 ngµy
33 Thi c«ng kÐo c¸p quang t¸ch c¸p nhËp tr¹m S¬n La TTVT khu vùc 1 Sè 25830/2012/H§KT
ngµy 14/12/2012
 96,169,328  7 ngµy
34 Gãi thÇu: T­ vÊn kh¶o s¸t lËp b¸o c¸o kinh tÕ kü thuËt c«ng tr×nh: X©y dùng c¬ së h¹ tÇng VT - CNTT & TT khu ®« thÞ NguyÔn §øc C¶nh, Khu B BØm S¬n thÞ x· BØm S¬n vµ khu du lÞch Linh Tr­êng, H¶I TiÕn huyÖn Ho»ng Hãa. VT Thanh Hóa Sè 54/2012/H§-TVTK
ngµy 21/12/2012
 38,170,000  15 ngµy
HỖ TRỢ KHÁCH HÀNG
Tra cứu danh bạ
Văn bản, thông tư, nghị định
Các số điện thoại hỗ trợ