THÀNH TÍCH CÔNG TY
Quan hệ cổ đông
01/04/2020, 17:24:00

 Giao dịch cổ phiếu Ông Nguyễn Hoài Nam - Người nội bộ
Xem chi tiết


01/04/2020, 17:22:00

 Gia hạn thời gian đại hội cổ đông năm tài chính 2019- Hủy chốt danh sách
Xem chi tiết


31/03/2020, 15:04:00

Công ty Cổ phần HACISCO công bố đơn từ nhiệm của thành viên BKS

xem chi tiết 


30/03/2020, 16:39:00

 Công ty CP Hacisco công bố Báo cáo thường niên năm  2019


19/03/2020, 11:40:00

 Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền chốt danh sách tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm tài chính 2019.

Xem chi tiết


19/03/2020, 11:50:00

Công ty CP Hacisco thông báo:

- Nghị quyết họp Hội đồng quản trị lần thứ 25 ngày 19/09/2020;
- Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền chốt danh sách cổ đông để tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2019 .

Xem chi tiết

 


31/01/2020, 08:59:00

 Công ty cổ phần Hacisco công bố Báo cáo quản trị năm 2019 

xem chi tiết


15/01/2020, 10:23:00

 -         Nghị quyết Hội đồng quản trị lần thứ 24 ngày 15/01/2020;

-         Quyết định số 05/QĐ-HĐQT-HAS ngày 15/01/2020 về việc bổ nhiệm có thời hạn Phó Tổng giám đốc Công ty CP Hacisco đối với ông Phạm Quang Dũng.

Xem chi tiết


29/11/2019, 11:03:00

- Đơn xin từ chức Phó Tổng giám đốc Công ty CP Hacisco của ông Hoàng Văn Lợi

- Nghị quyết họp HĐQT lần thứ 23 ngày 28/11/2019.

- Quyết định số 70/QĐ-HĐQT-HAS ngày 28/11/2019 về việc miễn nhiệm chức danh Phó Tổng giám đốc Công ty đối với ông Hoàng Văn Lợi.

Xem chi tiết

 


22/11/2019, 16:38:00

 Công ty CP Hacisco công bố Biên bản Ban kiểm soát lần thứ 15 ngày 21/11/2019 Xem chi tiết


 [1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 14   Trang sau

HỖ TRỢ KHÁCH HÀNG
Tra cứu danh bạ
Văn bản, thông tư, nghị định
Các số điện thoại hỗ trợ