THÀNH TÍCH CÔNG TY
Quan hệ cổ đông
22/04/2019, 16:02:00

Công ty Cổ phần Hacisco xin thông báo: Đơn đề cử ứng cử viên tham gia bầu bổ sung thay thế thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Hacisco nhiệm kỳ 2016 - 2021

Nội dung chi tiết đơn để cử xin xem tại đây16/04/2019, 17:52:00

 Công ty Cổ phần HACISCO thông báo thông tin về việc đề cử người ứng cử tham gia vào Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát công ty


12/04/2019, 17:02:00

Công ty Cổ phần Hacisco thông báo về ngày tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2018

Nội dung chi tiết của thông báo xin xem tại đây


12/04/2019, 16:15:00

 Công ty cổ phần HACISCO công bố thông tin tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2018


09/04/2019, 14:00:00

Công ty CP Hacisco công bố Nghị quyết họp HĐQT lần thứ 19 ngày 08/04/2019

Nội dung chi tiết của Nghị Quyết xin xem tại đây


29/03/2019, 15:13:00

 Công ty Cổ phần HACISCO công bố báo cáo thường niên năm 2018.


27/03/2019, 16:00:00

Ngày 26/03/2019 Công ty Cổ phần Hacisco nhận được CV số 1000/TB-VSD của Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt nam về ngày đăng ký cuối cùng và xác nhận danh sách người sở hữu chứng khoán.

Nội dung chi tiết của công văn xin xem tại đây


27/03/2019, 15:40:00

Công ty Cổ phần Hacisco thông báo:

 - Nghị Quyết họp Hội đồng quản trị lần thứ 18 ngày 26/03/2019;

 - Biên bản họp Ban kiểm soát lần thứ 12 nhiệm kỳ 2016 -2021 ngày 26/03/2019;

 - Đơn xin từ nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị của ông Phạm Minh Tuấn;

 - Đơn xin từ nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị của ông Nguyễn Duy Thắng;

 - Đơn xin từ nhiệm chức danh thành viên Ban kiểm soát của ông Nguyễn Gia Tuyên.

Nội dung chi tiết xin xem tại đây30/01/2019, 15:17:00

Công ty CP Hacisco công bố Báo cáo quản trị năm 2018

Nội dung chi tiết của báo cáo xin xem tại đây


 [1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 12   Trang sau

HỖ TRỢ KHÁCH HÀNG
Tra cứu danh bạ
Văn bản, thông tư, nghị định
Các số điện thoại hỗ trợ