THÀNH TÍCH CÔNG TY
Quan hệ cổ đông
17/06/2019, 18:55:00

- Điều lệ tổ chức và hoạt động đã được sửa đổi theo Nghị Quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2018 ngày 25/04/2019. xem chi tiết

- Quy chế nội bộ về quản trị công ty có hiệu lực từ ngày 15/06/2019. xem chi tiết


21/05/2019, 16:50:00

Công ty CP Hacisco thông báo về ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông để chi trả cổ tức năm 2018

Nội dung chi tiết của thông báo xin xem tại đây


21/05/2019, 15:50:00

Công ty CP Hacisco công bố Nghị quyết họp Hội đồng quản trị lần thứ 21 ngày 20/05/2019

Nội dung chi tiết của nghị quyết xin xem tại đây


03/05/2019, 10:15:00

Công ty Cổ phần Hacisco thông báo Nghị Quyết họp Hội đồng quản trị lần thứ 20 về việc miễn nhiệm chức vụ Phó Tổng giám đốc của ông Nguyễn Thế Dương kể từ ngày 02/05/2019.

Nội dung chi tiết của thông báo xin xem tại đây


26/04/2019, 15:20:00

Công ty Cổ phần Hacisco thông báo Biên bản và nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2018


22/04/2019, 16:02:00

Công ty Cổ phần Hacisco xin thông báo: Đơn đề cử ứng cử viên tham gia bầu bổ sung thay thế thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Hacisco nhiệm kỳ 2016 - 2021

Nội dung chi tiết đơn để cử xin xem tại đây16/04/2019, 17:52:00

 Công ty Cổ phần HACISCO thông báo thông tin về việc đề cử người ứng cử tham gia vào Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát công ty


12/04/2019, 17:02:00

Công ty Cổ phần Hacisco thông báo về ngày tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2018

Nội dung chi tiết của thông báo xin xem tại đây


12/04/2019, 16:15:00

 Công ty cổ phần HACISCO công bố thông tin tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2018


09/04/2019, 14:00:00

Công ty CP Hacisco công bố Nghị quyết họp HĐQT lần thứ 19 ngày 08/04/2019

Nội dung chi tiết của Nghị Quyết xin xem tại đây


 [1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 13   Trang sau

HỖ TRỢ KHÁCH HÀNG
Tra cứu danh bạ
Văn bản, thông tư, nghị định
Các số điện thoại hỗ trợ