THÀNH TÍCH CÔNG TY
Quan hệ cổ đông
21/05/2014, 11:34:14

Công ty Cổ phần Hacisco trân trọng giới thiệu tới Quý Cổ đông, Nhà đầu tư Sơ yếu lý lịch của ông Phạm Minh Tuấn - ứng cử viên được đề cử vào Hội đồng quản trị của Công ty
Nội dung chi tiết xem tại đây


20/05/2014, 17:40:56

Công ty Cổ phần Hacisco trân trọng gửi tới Quý Cổ đông, Nhà đầu tư Tờ trình quyết toán thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2013 và đề xuất mức chi trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2014.
Nội dung chi tiết xem tại đây


20/05/2014, 16:36:39

Công ty Cổ phần Hacisco trân trọng gửi tới Quý Cổ đông, Nhà đầu tư Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận
Nội dung chi tiết xem tại đây


20/05/2014, 11:35:47

Công ty Cổ phần Hacisco trân trọng gửi tới Quý Cổ đông, Nhà đầu tư Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2014.
Nội dung chi tiết xem tại đây


20/05/2014, 15:57:13

Công ty Cổ phần Hacisco trân trọng gửi tới Quý Cổ đông, Nhà đầu tư Báo cáo Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Hacisco năm 2013.
Nội dung chi tiết xem tại đây


07/05/2014, 10:18:49

Công ty Cổ phần Hacisco trân trọng gửi tới Quý Cổ đông, Nhà đầu tư Quy định về trình tự, thủ tục triệu tập và biểu quyết tại phiên họp Đại hội đồng cổ đông năm 2013 của Công ty Cổ phần Hacisco.
Nội dung chi tiết xem tại đây


07/05/2014, 10:18:49

Công ty Cổ phần Hacisco trân trọng gửi tới Quý Cổ đông, Nhà đầu tư Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2013.
Nội dung chi tiết xem tại đây


20/05/2014, 15:49:38

Công ty Cổ phần Hacisco trân trọng gửi tới Quý Cổ đông, Nhà đầu tư Báo cáo Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Hacisco năm 2013.
Nội dung chi tiết xem tại đây


20/05/2014, 11:44:47

Công ty Cổ phần Hacisco trân trọng gửi tới Quý Cổ đông, Nhà đầu tư Báo cáo Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Hacisco năm 2013.
Nội dung chi tiết xem tại đây

 


07/05/2014, 10:18:49

Công ty Cổ phần HACISCO thông báo thông tin chuẩn bị cho cuộc họp Đại hội đồng cổ đông năm tài chính 2013 bao gồm các tài liệu sau:
Quy chế tổ chức đại hội, nội dung chi tiết xem tại đây.
Quy định về trình thủ tục triệu tập và biểu quyết, nội dung chi tiết xem tại đây


HỖ TRỢ KHÁCH HÀNG
Tra cứu danh bạ
Văn bản, thông tư, nghị định
Các số điện thoại hỗ trợ