THÀNH TÍCH CÔNG TY
Quan hệ cổ đông
20/05/2014, 11:35:47

Công ty Cổ phần Hacisco trân trọng gửi tới Quý Cổ đông, Nhà đầu tư Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2014.
Nội dung chi tiết xem tại đây


20/05/2014, 15:57:13

Công ty Cổ phần Hacisco trân trọng gửi tới Quý Cổ đông, Nhà đầu tư Báo cáo Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Hacisco năm 2013.
Nội dung chi tiết xem tại đây


07/05/2014, 10:18:49

Công ty Cổ phần Hacisco trân trọng gửi tới Quý Cổ đông, Nhà đầu tư Quy định về trình tự, thủ tục triệu tập và biểu quyết tại phiên họp Đại hội đồng cổ đông năm 2013 của Công ty Cổ phần Hacisco.
Nội dung chi tiết xem tại đây


07/05/2014, 10:18:49

Công ty Cổ phần Hacisco trân trọng gửi tới Quý Cổ đông, Nhà đầu tư Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2013.
Nội dung chi tiết xem tại đây


20/05/2014, 15:49:38

Công ty Cổ phần Hacisco trân trọng gửi tới Quý Cổ đông, Nhà đầu tư Báo cáo Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Hacisco năm 2013.
Nội dung chi tiết xem tại đây


20/05/2014, 11:44:47

Công ty Cổ phần Hacisco trân trọng gửi tới Quý Cổ đông, Nhà đầu tư Báo cáo Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Hacisco năm 2013.
Nội dung chi tiết xem tại đây

 


07/05/2014, 10:18:49

Công ty Cổ phần HACISCO thông báo thông tin chuẩn bị cho cuộc họp Đại hội đồng cổ đông năm tài chính 2013 bao gồm các tài liệu sau:
Quy chế tổ chức đại hội, nội dung chi tiết xem tại đây.
Quy định về trình thủ tục triệu tập và biểu quyết, nội dung chi tiết xem tại đây


07/05/2014, 10:18:49

Công ty Cổ phần HACISCO công bố các thông tin liên tục tới các Quý cổ đông, các nhà đầu tư.... để phục vụ cho công tác chuẩn bị tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 (năm tài chính 2013). Nội dung chi tiết xem tại đây.


07/05/2014, 10:18:49

Sở giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh đính chính ngày giao dịch không hưởng quyền và ngày đăng ký cuối cùng tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2013  Xem chi tiết


07/05/2014, 10:18:49

Công ty Cổ phần Hacisco xin trân trọng thông báo tới Quý Cổ đông, Nhà đầu tư thông tin về ngày đăng ký cuối cùng Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2013.

Nội dung chi tiết xem tại đây


Trang trước 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 [11] 

HỖ TRỢ KHÁCH HÀNG
Tra cứu danh bạ
Văn bản, thông tư, nghị định
Các số điện thoại hỗ trợ