THÀNH TÍCH CÔNG TY
Quan hệ cổ đông
25/05/2018, 17:30:00

Công ty Cổ phần Hacisco công bố thông tin:

- Nghị quyết và Biên bản họp Hội đồng quản trị lần thứ 12 ngày 25/05/2018

-  Quyết định số 30/QĐ-HDQT-HAS ngày 25/05/2018 về việc bổ nhiệm bà Hà Thu Nga giữ chức vụ Người phụ trách quản trị Công ty CP Hacisco kể từ ngày 25/05/2018.

- Quyết định số 29/QĐ-HAS về việc ban hành sửa đổi “Quy chế nội bộ về quản trị Công ty CP Hacisco” và bản Quy chế về quản trị công ty.

Nội dung chi tiết của Nghị quyết và Quyết định xin xem tại đây


18/05/2018, 08:29:00

Ngày 17/05/2018 Công ty Cổ phần Hacisco đã ký hợp đồng kiểm toán và soát xét báo cáo tài chính với Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC

Nội dung chi tiết của công văn công bố xin xem tại đây


28/04/2018, 10:50:00

Công ty CP Hacisco công bố Biên bản họp Ban kiểm soát lần thứ 08 ngày 27/04/2018

Nội dung Biên bản xin xem tại đây


28/04/2018, 10:33:00

Công ty CP Hacisco công bố Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2017

Nội dung chi tiết của Nghị quyết và Biên bản xin xem tại đây


27/04/2018, 21:29:00

 

-  Nghị quyết họp Hội đồng quản trị lần thứ 11 ngày 27/04/2018; 

-  Quyết định số 20/QĐ-HĐQT-HAS ngày 27/04/2018 về việc thôi chức danh Phó Tổng Giám đốc Công ty CP Hacisco đối với ông Phạm Đức Hạnh kể từ ngày 01/05/2018.

 

Xem chi tiết 

 


27/04/2018, 17:03:00

Ngày 27/04/2018 Công ty Cổ phần Hacisco nhận được đơn xin chấm dứt hợp đồng lao động của ông Phạm Đức Hạnh - Phó Tổng giám đốc công ty từ ngày 01/05/2018

Nội dung chi tiết xin xem tại đây


11/04/2018, 16:40:00

Công ty Cổ phần Hacisco thông báo:

- Quyết định số 14/QĐ-HĐQT-HAS ngày 10/4/2018 v/v cử ông Đinh Tiến Vịnh thay thế ông Phạm Đức Hạnh làm Chủ tịch Công ty TNHH Một thành viên Hacisco 8.

- Quyết định số 16/2018/HĐQT-HAS ngày 10/4/2018 v/v đầu tư vốn thành lập Công ty TNHH Một thành viên Hacisco 1.

Nội dung chi tiết công bố thông tin xin xem tại đây


11/04/2018, 16:30:00

Công ty CP Hacisco thông báo thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2017.

Nội dung công văn thông báo xin xem tại đây


11/04/2018, 10:34:00

Công ty Cổ phần HACISCO trân trọng gửi tới Quý Cổ đông, Nhà đầu tư tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2017.


06/04/2018, 17:42:00

Công ty Cổ phần HACISCO thông báo Nghị quyết HĐQT lần thứ 10 và Biên bản họp BKS lần thứ 7 như sau:  

Nội dung chi tiết


HỖ TRỢ KHÁCH HÀNG
Tra cứu danh bạ
Văn bản, thông tư, nghị định
Các số điện thoại hỗ trợ