THÀNH TÍCH CÔNG TY
Quan hệ cổ đông
01/08/2018, 10:14:00

 

Công ty Cổ phần Hacisco thông báo:

- Nghị quyết họp Hội đồng quản trị lần thứ 14 ngày 31/07/2018

- Quyết định số 45/QĐ-HĐQT-HAS ngày 01/08/2018 về việc bổ nhiệm có thời hạn Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Hacisco đối với ông Nguyễn Thế Dương.

 

 

 

Xem chi tiết


27/07/2018, 18:00:00

Công ty CP Hacisco công bố Báo cáo quản trị 6 tháng đầu năm 2018

Nội dung chi tiết của báo cáo quý Cổ Đông xem tại đây


15/06/2018, 23:00:00

Công ty Cổ phần Hacisco công bố Nghị quyết họp Hội đồng quản trị lần thứ 13 và Biên bản họp Ban kiểm soát lần thứ 9

Nội dung chi tiết của Nghị quyết và biên bản xin xem tại đây


08/06/2018, 16:14:00

Thông báo của Sở Giao dịch chứng khoán Hồ Chí Minh về ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức lần 2 năm 2017 bằng tiền mặt.

Nội dung chi tiết của công văn thông báo quý cổ đông xem tại đây


01/06/2018, 16:34:00

Công ty Cổ phần Hacisco thông báo:

- Quyết định số 36/QĐ-HĐQT-HAS ngày 01/06/2018 về việc tiếp tục bổ nhiệm Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Hacisco đối với ông Đinh Tiến Vịnh.

- Quyết định số 37/QĐ-HĐQT-HAS ngày 01/06/2018 về việc tiếp tục bổ nhiệm Kế toán trưởng Công ty Cổ phần Hacisco đối với bà Trần Thị Thu Nhạn.

Nội dung chi tiết của quyết định xin xem tại đây


25/05/2018, 17:30:00

Công ty Cổ phần Hacisco công bố thông tin:

- Nghị quyết và Biên bản họp Hội đồng quản trị lần thứ 12 ngày 25/05/2018

-  Quyết định số 30/QĐ-HDQT-HAS ngày 25/05/2018 về việc bổ nhiệm bà Hà Thu Nga giữ chức vụ Người phụ trách quản trị Công ty CP Hacisco kể từ ngày 25/05/2018.

- Quyết định số 29/QĐ-HAS về việc ban hành sửa đổi “Quy chế nội bộ về quản trị Công ty CP Hacisco” và bản Quy chế về quản trị công ty.

Nội dung chi tiết của Nghị quyết và Quyết định xin xem tại đây


18/05/2018, 08:29:00

Ngày 17/05/2018 Công ty Cổ phần Hacisco đã ký hợp đồng kiểm toán và soát xét báo cáo tài chính với Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC

Nội dung chi tiết của công văn công bố xin xem tại đây


28/04/2018, 10:50:00

Công ty CP Hacisco công bố Biên bản họp Ban kiểm soát lần thứ 08 ngày 27/04/2018

Nội dung Biên bản xin xem tại đây


28/04/2018, 10:33:00

Công ty CP Hacisco công bố Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2017

Nội dung chi tiết của Nghị quyết và Biên bản xin xem tại đây


27/04/2018, 21:29:00

 

-  Nghị quyết họp Hội đồng quản trị lần thứ 11 ngày 27/04/2018; 

-  Quyết định số 20/QĐ-HĐQT-HAS ngày 27/04/2018 về việc thôi chức danh Phó Tổng Giám đốc Công ty CP Hacisco đối với ông Phạm Đức Hạnh kể từ ngày 01/05/2018.

 

Xem chi tiết 

 


HỖ TRỢ KHÁCH HÀNG
Tra cứu danh bạ
Văn bản, thông tư, nghị định
Các số điện thoại hỗ trợ