THÀNH TÍCH CÔNG TY
Quan hệ cổ đông
30/03/2018, 18:28:00

Công ty Cổ phần Hacisco công bố báo cáo thường niên năm 2017

Nội dung chi tiết của báo cáo xin xem tại đây20/03/2018, 16:52:00

Công ty CP Hacisco thông báo chốt danh sách cổ đông để tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2017

Xem chi tiết


19/03/2018, 16:16:00

Công ty Cổ phần Hacisco công bố thông tin Nghị Quyết họp Hội đồng quản trị lần thứ 09

Nội dung chi tiết

 


30/01/2018, 09:27:00

Công ty CP Hacisco xin công bố Báo cáo quản trị năm 2017

Nội dung chi tiết báo cáo xin xem tại đây02/01/2018, 15:24:00

Công ty CP Hacisco công bố Biên bản họp Hội đồng quản trị lần thứ 08 nhiệm kỳ 2016-2021 ngày 01/01/2018

Nội dung chi tiết của Biên bản cuộc họp xin xem tại đây


02/01/2018, 22:51:00

 Công ty CP Hacisco công bố Quyết định số 01/QĐ-HĐQT-HAS ngày 01/01/2018 về việc miễn nhiệm chức danh Phó Tổng giám đốc công ty.

Nội dung chi tiết xem tại đây


02/01/2018, 22:44:00

Công ty CP Hacisco công bố Biên bản họp Hội đồng quản trị lần thứ 08 nhiệm kỳ 2016-2021 ngày 01/01/2018.

Chi tiết


30/11/2017, 17:25:00

Công ty CP Hacisco xin thông báo về việc đăng ký mua thêm cổ phiếu của cổ đông nội bộ.

Nội dung chi tiết văn bản xin xem tại đây


HỖ TRỢ KHÁCH HÀNG
Tra cứu danh bạ
Văn bản, thông tư, nghị định
Các số điện thoại hỗ trợ