THÀNH TÍCH CÔNG TY
Quan hệ cổ đông
30/07/2016, 09:03:00

 

Công ty Cổ phần Hacisco trân trọng công bố báo cáo quản trị 6 tháng đầu năm 2016

Xem chi tiết tại đây


21/07/2016, 16:25:00

 

Công ty Cổ phần Hacisco xin thông báo nghị quyết họp Hội đồng quản trị lần 2 nhiệm kỳ 2016-2021

Xem chi tiết tại đây


15/04/2016, 16:33:00

 

Công ty Cổ phần Hacisco trân trọng Công bố thông tin giao dịch cổ phiếu Cổ đông nội bộ

Thông tin báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu xem chi tiết tại đây


09/04/2016, 14:49:00

Công ty Cổ phần Hacisco trân trọng gửi tới Quý cổ đông và Nhà đầu tư Nghị quyết và Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2015


22/03/2016, 09:27:00

Công ty Cổ phần HACISCO trân trọng thông báo tới Quý cổ đông, Nhà đầu tư về việc tổ chức Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm tài chính 2015 và các thông tin liên quan đến Đại hội.

 


14/03/2016, 09:11:00

 

Công ty Cổ phần Hacisco xin thông báo thông tin giao dịch Cổ đông nội bộ

 


10/03/2016, 10:16:00

 Kính mời quý Cổ đông xem nội dung Công bố thông tin và Nghị Quyết họp Hội đồng Quản trị lần thứ 30 (Xem chi tiết tại đây)

Trân trọng thông báo.
16/02/2016, 09:21:00

 Công ty Cổ phần Hacisco công bố nghị quyết họp Hội đồng quản trị lần thứ 29 về việc thống nhất nội dung chuẩn bị tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm tài chính 2015 xem chi tiết


HỖ TRỢ KHÁCH HÀNG
Tra cứu danh bạ
Văn bản, thông tư, nghị định
Các số điện thoại hỗ trợ