THÀNH TÍCH CÔNG TY
Quan hệ cổ đông
02/09/2014, 15:20:00

 Công ty Cổ phần Hacisco xin  trân trọng gửi tới Quý Cổ đông, Nhà đầu tư các công văn giải trình về Báo cáo tài chính đã kiểm toán quý 2/2014.


13/06/2014, 18:12:30

 Công ty Cổ phần Hacisco gửi thông báo số 046/KT-HAS ngày 04 tháng 6 năm 2014 về việc chốt danh sách chi trả cổ tức bằng tiền năm 2013. Sở Giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh đã có văn bản trả lời về việc chi trả cổ tức của Công ty.


04/06/2014, 18:11:51

 Ngày 03/6/2014, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Hacisco đã tổ chức cuộc họp lần thứ 21. Cuộc họp đã ra Nghị quyết về việc phân công nhiệm vụ Thành viên Hội đồng quản trị và kế hoạch triển khai công tác thu hồi công nợ.


03/06/2014, 18:55:03

Ngày 23/5/2014,, tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia, Công ty Cổ phần Hacisco đã tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2013. Đại hội đã thông qua tình hình sản xuất kinh doanh năm 2013, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2014, bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị cùng một số vấn đề quan trọng khác


04/06/2014, 18:14:54

Ngày 23/5/2014, Công ty Cổ phần Hacisco đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2013 tại Trung tâm Hội nghị Quốc Gia. Đại hội đã diễn ra thành công tốt đẹp và thông qua Nghị quyết vào hồi 12h20 cùng ngày.

 


04/06/2014, 18:20:15

Công ty Cổ phần Hacisco trân trọng gửi tới Quý Cổ đông, Nhà đầu tư Tờ trình bầu bổ sung thành viên HĐQT và tờ trình xử lý tổn thất nợ phải thu khó đòi.


HỖ TRỢ KHÁCH HÀNG
Tra cứu danh bạ
Văn bản, thông tư, nghị định
Các số điện thoại hỗ trợ