THÀNH TÍCH CÔNG TY
Biên bản và nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2018

 Công ty Cổ phần Hacisco thông báo:

- Biên bản Dại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2018;

- Nghị Quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2018;

- Nghị Quyết họp Hội đồng quản trị lần thứ 19;

- Biên bản họp Ban kiểm soát lần thứ 13.

Nội dung chi tiết xem tại đây

 

 

HỖ TRỢ KHÁCH HÀNG
Tra cứu danh bạ
Văn bản, thông tư, nghị định
Các số điện thoại hỗ trợ