THÀNH TÍCH CÔNG TY
Công bố thông tin

Công ty Cổ phần Hacisco công bố thông tin:

- Nghị quyết và Biên bản họp Hội đồng quản trị lần thứ 12 ngày 25/05/2018

-  Quyết định số 30/QĐ-HDQT-HAS ngày 25/05/2018 về việc bổ nhiệm bà Hà Thu Nga giữ chức vụ Người phụ trách quản trị Công ty CP Hacisco kể từ ngày 25/05/2018.

- Quyết định số 29/QĐ-HAS về việc ban hành sửa đổi “Quy chế nội bộ về quản trị Công ty CP Hacisco” và bản Quy chế về quản trị công ty.

Nội dung chi tiết của Nghị quyết và Quyết định xin xem tại đây

HỖ TRỢ KHÁCH HÀNG
Tra cứu danh bạ
Văn bản, thông tư, nghị định
Các số điện thoại hỗ trợ