THÀNH TÍCH CÔNG TY
Công ty cổ phần HACISCO công bố thông tin tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2018

 Công ty cổ phần HACISCO xin gửi tới Quý Cổ đông, Nhà đầu tư thông tin tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2018, cụ thể như sau:

1. Thông báo tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2018.

2. Dự thảo chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2018.

3. Giấy xác nhận hoặc ủy quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2018.

4. Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2018.

5. Quy định về trình tự, thủ tục triệu tập và biểu quyết tại phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2018.

6. Dự thảo Báo cáo Hội đồng quản trị.

7. Dự thảo Báo cáo Tổng giám đốc.

8. Dự thảo Báo cáo Ban kiểm soát.

9. Thông báo về việc ứng cử/đề cử bầu bổ sung thay thế thành viên tham gia HĐQT, Ban kiểm soát.

10. Mẫu Đơn xin ứng cử tham gia bầu bổ sung thay thế thành viên HĐQT.

11. Mẫu Đơn đề cử ứng viên tham gia bầu bổ sung thay thế thành viên HĐQT.

12. Mẫu Đơn xin ứng cử tham gia bầu bổ sung thay thế thành viên Ban kiểm soát.

13. Mẫu Đơn đề cử ứng viên tham gia bầu bổ sung thay thế thành viên Ban kiểm soát.

14. Mẫu Sơ yếu lý lịch dùng cho ứng cử viên tham gia ứng cử vào HĐQT, Ban kiểm soát.

15. Tờ trình sửa đổi bổ sung Điều lệ, Quy chế quản trị.

16. Tờ trình thông qua Quy chế biểu quyết và bầu bổ sung thay thế thành viên HĐQT, Ban kiểm soát.

17. Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận 2018.

18. Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2019.

19. Tờ trình quyết toán thù lao HĐQT, Ban kiểm soát.

20. Quy chế biểu quyết và bầu cử bổ sung thay thế thành viên HĐQT, Ban kiểm soát.

21. Dự thảo tài liệu tóm tắt sửa đổi Điều lệ Công ty PHẦN 1    PHẦN 2     PHẦN 3       PHẦN 4

22. Mẫu Bản cam kết của người được đề cử bổ sung thay thế thành viên HĐQT.

23. Mẫu Bản cam kết của người được đề cử bổ sung thay thế thành viên Ban kiểm soát.

24. Giấy đề cử người ứng cử vào Hội đồng quản trị Công ty.

25. Giấy đề cử người ứng cử vào Ban kiểm soát Công ty.

26. Sơ yếu lý lịch và bản cam kết của ông Phạm Trần Hòa.

27. Sơ yếu lý lịch và bản cam kết của ông Nguyễn Thanh Liêm.

28. Sơ yếu lý lịch và bản cam kết của bà Lưu Thu Thanh.

29. Dự thảo tài liệu tóm tắt sửa đổi Quy chế nội bộ về quản trị Công ty PHẦN 1      PHẦN 2      PHẦN 3

30. Sơ yếu lý lịch và bản cam kết của ông Nguyễn Đình Tứ

 31. Sơ yếu lý lịch và bản cam kết của ông Nguyễn Hoài Nam

Xin trân trọng cảm ơn!

HỖ TRỢ KHÁCH HÀNG
Tra cứu danh bạ
Văn bản, thông tư, nghị định
Các số điện thoại hỗ trợ