THÀNH TÍCH CÔNG TY
Hợp đồng kiểm toán và soát xét báo cáo tài chính với Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC

Ngày 17/05/2018 Công ty Cổ phần Hacisco đã ký hợp đồng kiểm toán và soát xét báo cáo tài chính với Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC

Nội dung chi tiết của công văn công bố xin xem tại đây

HỖ TRỢ KHÁCH HÀNG
Tra cứu danh bạ
Văn bản, thông tư, nghị định
Các số điện thoại hỗ trợ