THÀNH TÍCH CÔNG TY
Nghị quyết họp Hội đồng quản trị lần thứ 15 ngày 31/08/2018

Công ty Cổ phần Hacisco thông báo:

-  Nghị quyết họp Hội đồng quản trị lần thứ 15 ngày 31/08/2018

- Quyết định số 50/QĐ-HĐQT-HAS ngày 31/08/2018 về việc bổ nhiệm có thời hạn Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Hacisco đối với ông Hoàng Văn Lợi.

- Biên bản họp Ban kiểm soát lần thứ 10 ngày 31/08/2018.

Nội dung chi tiết của Nghị quyết xin xem tại đây

HỖ TRỢ KHÁCH HÀNG
Tra cứu danh bạ
Văn bản, thông tư, nghị định
Các số điện thoại hỗ trợ