THÀNH TÍCH CÔNG TY
Quyết định về việc tiếp tục bổ nhiệm chức danh Tổng Giám đốc và Kế toán trưởng

Công ty Cổ phần Hacisco thông báo:

- Quyết định số 36/QĐ-HĐQT-HAS ngày 01/06/2018 về việc tiếp tục bổ nhiệm Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Hacisco đối với ông Đinh Tiến Vịnh.

- Quyết định số 37/QĐ-HĐQT-HAS ngày 01/06/2018 về việc tiếp tục bổ nhiệm Kế toán trưởng Công ty Cổ phần Hacisco đối với bà Trần Thị Thu Nhạn.

Nội dung chi tiết của quyết định xin xem tại đây

HỖ TRỢ KHÁCH HÀNG
Tra cứu danh bạ
Văn bản, thông tư, nghị định
Các số điện thoại hỗ trợ