THÀNH TÍCH CÔNG TY
Thông báo của Sở Giao dịch chứng khoán Hồ Chí Minh về ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức lần 2 năm 2017 bằng tiền mặt

Công ty Cổ phần Hacisco xin thông báo của Sở Giao dịch khoán Hồ Chí Minh về ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức lần 2 năm 2017 bằng tiền mặt.

Nội dung chi tiết của công văn thông báo quý cổ đông xem tại đây

HỖ TRỢ KHÁCH HÀNG
Tra cứu danh bạ
Văn bản, thông tư, nghị định
Các số điện thoại hỗ trợ