Tài liệu khác

Văn bản Ngày phát hành Tải về
Dự thảo tờ trình V/v: Sửa đổi, bổ sung nội dung chi tiết một số ngành nghề kinh doanh 05/04/2024
Dự thảo Tờ trình phương án chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu 04/04/2024
Dự thảo Nghị quyết họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2023 02/04/2024
Dự thảo Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2023 02/04/2024
Mẫu sơ yếu lý lịch Dùng cho ứng cử viên tham gia ứng cử, đề cử bầu bổ sung vào HĐQT, BKS Công ty CP Hacisco tại ĐHCĐ thường niên năm tài chính 2023 nhiệm kỳ 2021-2026 02/04/2024
Mẫu Bản cam kết của người được đề cử tham gia bầu bổ sung thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2021-2026 Công ty CP Hacisco tại ĐHCĐ thường niên năm tài chính 2023 02/04/2024
Mẫu Đơn đề cử ứng viên tham gia bầu bổ sung thành viên BKS nhiệm kỳ 2021-2026 Công ty CP Hacisco tại ĐHCĐ thường niên năm tài chính 2023 02/04/2024
Mẫu Đơn đề cử ứng viên tham gia bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021-2026 Công ty CP Hacisco tại ĐHCĐ thường niên năm tài chính 2023 02/04/2024
Dự thảo Tờ trình Thành viên HĐQT, BKS xin rút; Số lượng bầu bổ sung thay thế; thông qua danh sách nhân sự được đề cử bầu bổ sung thay thế thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2021-2026 02/04/2024
Hướng dẫn quy định điều kiện là thành viên HĐQT, BKS và quyền ứng cử, đề cử bầu bổ sung, thay thế thành viên HĐQT, BKS tại ĐHCĐ thường niên năm tài chính 2023 02/04/2024
Dự thảo Quy chế Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2023 02/04/2024
Thông báo ứng cử/ để cử bầu bổ sung, thay thế thành viên HĐQT, BKS 02/04/2024
Dự thảo Quy định về trình tự, thủ tục triệu tập và biểu quyết tại phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2023 02/04/2024
Dự thảo Hướng dẫn bầu dồn phiếu tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2023 02/04/2024
Quyết định ban hành Quy định về trình tự, thủ tục triệu tập và biểu quyết tại phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2023 02/04/2024
Quy chế lương - thưởng - thù lao của Công ty (Thực hiện thí điểm) 02/04/2024
Dự thảo Tờ trình thông qua Quy chế lương - thưởng - thù lao của Công ty 02/04/2024
Dự thảo Nguyên tắc, thể lệ biểu quyết, bầu cử tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2023 02/04/2024
Dự thảo Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2023 02/04/2024
Dự thảo Tờ trình thông qua Quyết toán thù lao HĐQT, BKS năm 2023 02/04/2024
Dự thảo Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập năm tài chính 2024 02/04/2024
Dự thảo Tờ trình thông qua báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán 02/04/2024
Dự thảo Báo cáo đánh giá của thành viên Hội đồng quản trị độc lập tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2023 02/04/2024
Dự thảo Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024 02/04/2024
024 38 58 37 92