THÀNH TÍCH CÔNG TY

Công bố thông tin: Nghị quyết họp Hội đồng quản trị lần thứ 31

Công ty Cổ phần Hacisco trân trọng thông báo Nghị quyết họp Hội đồng quản trị lần thứ 31, nội dung bao gồm:

- Hội đồng quản trị thống nhất chương trình Đại hội Đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2015

- Hội đồng quản trị nhất trí sẽ giữ nguyên số lượng thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát cho nhiệm kỳ 2016 - 2021

- Hội đồng quản trị thống nhất danh sách chuẩn bị nhân sự cho việc bầu Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2016 - 2021 do Ban tổ chức Đại hội báo cáo.

 Chi tiết bản scan Nghị quyết tại đây

Các tin khác
HỖ TRỢ KHÁCH HÀNG
Tra cứu danh bạ
Văn bản, thông tư, nghị định
Các số điện thoại hỗ trợ