Báo cáo tài chính

Văn bản Ngày phát hành Tải về
Công ty Cổ phần Hacisco thông báo BCTC rhợp nhất Quý 3/2022 (bản bổ sung thuyết minh số 17 - Vốn chủ sở hữu) 31/10/2022
Công ty Cổ phần Hacisco thông báo BCTC riêng Quý 3/2022 (bản bổ sung thuyết minh số 17 - Vốn chủ sở hữu) 31/10/2022
Công ty Cổ phần Hacisco đính chính công bố thông tin ngày 20/10/2022 về giải trình biến động lợi nhuận Quý 3/2022 trên BCTC riêng và hợp nhất 21/10/2022
Công ty Cổ phần Hacisco công bố giải trình biến động lợi nhuận Quý 3/2022 trên BCTC hợp nhất 20/10/2022
Công ty Cổ phần Hacisco công bố giải trình biến động lợi nhuận Quý 3/2022 trên BCTC riêng 20/10/2022
Công ty Cổ phần Hacisco công bố báo cáo tài chính hợp nhất Quý 3/2022 20/10/2022
Công ty Cổ phần Hacisco công bố báo cáo tài chính riêng Quý 3/2022 20/10/2022
Công ty Cổ phần Hacisco công bố Báo cáo tài chính hợp nhất đã được soát xét 6 tháng đầu năm 2022 12/08/2022
Công ty Cổ phần Hacisco công bố Báo cáo tài chính riêng đã được soát xét 6 tháng đầu năm 2022 12/08/2022
Công ty CP Hacisco công bố BCTC hợp nhất Quý 2/2022 20/07/2022
Công ty CP Hacisco công bố BCTC riêng Quý 2/2022 20/07/2022
Công ty cổ phần Hacisco công bố BCTC hợp nhất Quý 1/2022 20/04/2022
Công ty cổ phần Hacisco công bố BCTC riêng Quý 1/2022 20/04/2022
Công ty CP Hacisco công bố BCTC hợp nhất năm 2021 đã được kiểm toán 28/03/2022
Công ty CP Hacisco công bố BCTC riêng năm 2021 đã được kiểm toán 28/03/2022
Công ty CP Hacisco công bố BCTC hợp nhất Q4/2021 20/01/2022
Công ty CP Hacisco công bố BCTC riêng Q4/2021 20/01/2022
Công ty CP Hacisco công bố BCTC hợp nhất Quý 3/2021 20/10/2021
Công ty CP Hacisco công bố BCTC riêng Quý 3/2021 20/10/2021
Công ty CP Hacisco công bố BCTC riêng cho kỳ kế toán từ 01/01/2021 đến ngày 30/06/2021 đã được soát xét 13/08/2021
Công ty CP Hacisco công bố BCTC hợp nhất cho kỳ kế toán từ 01/01/2021 đến ngày 30/06/2021 đã được soát xét 13/08/2021
Công ty cổ phần Hacisco công bố Báo cáo tài chính riêng Quý 2/2021 20/07/2021
Công ty cổ phần Hacisco công bố Báo cáo tài chính hợp nhất Quý 2/2021 20/07/2021
Công ty CP Hacisco công bố Báo cáo tài chính riêng Quý 1/2021 20/04/2021
024 38 58 10 87