Báo cáo tài chính

Văn bản Ngày phát hành Tải về
Công ty CP Hacisco công bố BCTC riêng cho kỳ kế toán từ 01/01/2021 đến ngày 30/06/2021 đã được soát xét 13/08/2021
Công ty CP Hacisco công bố BCTC hợp nhất cho kỳ kế toán từ 01/01/2021 đến ngày 30/06/2021 đã được soát xét 13/08/2021
Công ty cổ phần Hacisco công bố Báo cáo tài chính riêng Quý 2/2021 20/07/2021
Công ty cổ phần Hacisco công bố Báo cáo tài chính hợp nhất Quý 2/2021 20/07/2021
Công ty CP Hacisco công bố Báo cáo tài chính riêng Quý 1/2021 20/04/2021
Công ty CP Hacisco công bố Báo cáo tài chính hợp nhất Quý 1/2021 20/04/2021
Công ty CP Hacisco công bố Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2020 đã được kiểm toán 26/03/2021
Công ty CP Hacisco công bố Báo cáo tài chính riêng năm 2020 đã được kiểm toán 26/03/2021
Công ty cổ phần Hacisco công bố Báo cáo tài chính riêng Quý 4/2020 20/01/2021
Công ty cổ phần Hacisco công bố Báo cáo tài chính hợp nhất Quý 4/2020 20/01/2021
Công ty CP Hacisco công bố Báo cáo tài chính hợp nhất Quý 3/2020. 20/10/2020
Công ty CP Hacisco công bố Báo cáo tài chính riêng Quý 3/2020. 20/10/2020
Công ty Cổ phần Hacisco công bố Báo cáo tài chính hợp nhất đã được soát xét cho kỳ kế toán từ ngày 01/01/2020 đến ngày 30/06/2020 14/08/2020
Công ty Cổ phần Hacisco công bố Báo cáo tài chính riêng đã được soát xét cho kỳ kế toán từ ngày 01/01/2020 đến ngày 30/06/2020 14/08/2020
Công ty CP Hacisco công bố BCTC riêng Quý 2/2020 20/07/2020
Công ty Cổ phần Hacisco công bố BCTC hợp nhất Quý 2/2020 20/07/2020
Công ty Cổ phần Hacisco công bố Báo cáo tài chính hợp nhất Quý 1/2020 20/04/2020
Công ty Cổ phần Hacisco công bố Báo cáo tài chính riêng Quý 1/2020 20/04/2020
Công ty CP Hacisco công bố Báo cáo thường niên năm 2019 30/03/2020
Báo cáo tài chính hợp nhất đã được kiểm toán cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2019 20/03/2020
Báo cáo tài chính riêng đã được kiểm toán cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2019 20/03/2020
Báo cáo tài chính riêng và Báo cáo tài chính hợp nhất quý 4/2019. 20/01/2020
Báo cáo tài chính riêng Qúy 3 năm 2019 19/10/2019
Báo cáo tài chính hợp nhất Qúy 3 năm 2019 19/10/2019
024 38 58 10 87