Báo cáo tài chính

Văn bản Ngày phát hành Tải về
Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất giữa niên độ (2 file) 14/08/2019
Báo cáo tài chính hợp nhất Quý 2/2019 (2 file) 19/07/2019
Báo cáo tài chính riêng Quý II năm 2019 (từ trang 1 đến trang 13) 19/07/2019
Báo cáo tài chính riêng Quý II năm 2019 (từ trang 14 đến trang 28) 19/07/2019
Giải trình lợi nhuận Quý II năm 2019 19/07/2019
Công ty CP Hacisco công bố Báo cáo tài chính hợp nhất Quý 1/2019. 19/04/2019
Công ty CP Hacisco công bố Báo cáo tài chính riêng Quý 1/2019. 19/04/2019
Thông báo về ngày tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2018 12/04/2019
Báo cáo thường niên năm 2018 29/03/2019
Công văn giải trình ý kiến kiểm toán ngoại trừ của kiểm toán viên về BCTC riêng và hợp nhất kết thúc ngày 31/12/2018 27/03/2019
Báo cáo tài chính hợp nhất đã được kiểm toán cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2018 27/03/2019
Báo cáo tài chính riêng đã được kiểm toán cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2018 27/03/2019
Báo cáo quản trị năm 2018 30/01/2019
Báo cáo tài chính riêng Quý 4/2018 19/01/2019
Báo cáo tài chính BCTC Hợp nhất Quý 4/2018 19/01/2019
Công văn giải trình biến động lợi nhuận Quý 4/2108 so với cùng kỳ năm trước 19/01/2019
Công ty CP Hacisco công bố BCTC hợp nhất Quý 3/2018 18/10/2018
Công ty CP Hacisco công bố BCTC riêng Quý 3/2018 18/10/2018
Báo cáo tài chính hợp nhất ngày 01/01/2018 đến ngày 30/06/2018 14/08/2018
Báo cáo tài chính riêng ngày 01/01/2018 đến ngày 30/06/2018 14/08/2018
Báo cáo tài chính Hợp nhất Quý 2/2018 20/07/2018
Báo cáo tài chính riêng Quý 2/2018 20/07/2018
CÔNG BỐ BÁO CÁO TÀI CHÍNH BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT QUÝ 1 NĂM 2018 20/04/2018
CÔNG BỐ BÁO CÁO TÀI CHÍNH RIÊNG QUÝ 1 NĂM 2018 20/04/2018
024 38 58 10 87