Báo cáo tài chính

Văn bản Ngày phát hành Tải về
Công ty Cổ phần Hacisco công bố Báo cáo tài chính hợp nhất đã được soát xét cho kỳ kế toán từ ngày 01/01/2020 đến ngày 30/06/2020 14/08/2020
Công ty Cổ phần Hacisco công bố Báo cáo tài chính riêng đã được soát xét cho kỳ kế toán từ ngày 01/01/2020 đến ngày 30/06/2020 14/08/2020
Công ty CP Hacisco công bố BCTC riêng Quý 2/2020 20/07/2020
Công ty Cổ phần Hacisco công bố BCTC hợp nhất Quý 2/2020 20/07/2020
Công ty Cổ phần Hacisco công bố Báo cáo tài chính hợp nhất Quý 1/2020 20/04/2020
Công ty Cổ phần Hacisco công bố Báo cáo tài chính riêng Quý 1/2020 20/04/2020
Công ty CP Hacisco công bố Báo cáo thường niên năm 2019 30/03/2020
Báo cáo tài chính hợp nhất đã được kiểm toán cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2019 20/03/2020
Báo cáo tài chính riêng đã được kiểm toán cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2019 20/03/2020
Báo cáo tài chính riêng và Báo cáo tài chính hợp nhất quý 4/2019. 20/01/2020
Báo cáo tài chính riêng Qúy 3 năm 2019 19/10/2019
Báo cáo tài chính hợp nhất Qúy 3 năm 2019 19/10/2019
Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất giữa niên độ (2 file) 14/08/2019
Báo cáo tài chính hợp nhất Quý 2/2019 (2 file) 19/07/2019
Báo cáo tài chính riêng Quý II năm 2019 (từ trang 1 đến trang 13) 19/07/2019
Báo cáo tài chính riêng Quý II năm 2019 (từ trang 14 đến trang 28) 19/07/2019
Giải trình lợi nhuận Quý II năm 2019 19/07/2019
Công ty CP Hacisco công bố Báo cáo tài chính hợp nhất Quý 1/2019. 19/04/2019
Công ty CP Hacisco công bố Báo cáo tài chính riêng Quý 1/2019. 19/04/2019
Thông báo về ngày tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2018 12/04/2019
Báo cáo thường niên năm 2018 29/03/2019
Công văn giải trình ý kiến kiểm toán ngoại trừ của kiểm toán viên về BCTC riêng và hợp nhất kết thúc ngày 31/12/2018 27/03/2019
Báo cáo tài chính hợp nhất đã được kiểm toán cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2018 27/03/2019
Báo cáo tài chính riêng đã được kiểm toán cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2018 27/03/2019
024 38 58 10 87