Báo cáo tài chính

Văn bản Ngày phát hành Tải về
Báo cáo thường niên năm 2017 30/03/2018
Báo cáo tài chính hợp nhất kết thúc ngày 31/12/2017 (đã được kiểm toán) 29/03/2018
Báo cáo tài chính riêng kết thúc ngày 31/12/2017 (đã được kiểm toán) 29/03/2018
Báo cáo quản trị năm 2017 30/01/2018
Báo cáo tài chính hợp nhất Quý 4/2017 19/01/2018
Báo cáo tài chính riêng Quý 4/2017 19/01/2018
Báo cáo tài chính riêng cho kỳ kế toán từ ngày 01/01/2017 đến ngày 30/09/2017 (đã được soát xét). 17/11/2017
Báo cáo tài chính hợp nhất cho kỳ kế toán từ ngày 01/01/2017 đến ngày 30/09/2017 (đã được soát xét). 17/11/2017
Báo cáo tài chính riêng Quý 3/2017 20/10/2017
Công ty CP Hacisco công bố giải trình lợi nhuận Quý 3/2017 20/10/2017
Báo cáo tài chính hợp nhất Quý 3/2017 20/10/2017
Nội dung chi tiết công văn giải trình ý kiến kiểm toán trên báo cáo hợp nhất Q3.2017 20/10/2017
Nội dung chi tiết công văn giải trình ý kiến kiểm toán trên báo cáo riêng 14/08/2017
Báo cáo tài chính riêng giữa niên độ 14/08/2017
Báo cáo tài chính hợp nhất giữa niên độ 14/08/2017
Công bố Báo cáo tài chính riêng Quý 2/2017 19/07/2017
Giải trình biến động lợi nhuận trên BCTC riêng và hợp nhất Quý 2/2017 so với Quý 2/2016 19/07/2017
Công bố Báo cáo tài chính hợp nhất Quý 2/2017 19/07/2017
Công bố Báo cáo tài chính hợp nhất Quý 1/2017 21/04/2017
Công bố Báo cáo tài chính riêng Quý 1/2017 20/04/2017
Thông báo chốt danh sách cổ đông để tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2016 24/03/2017
Công bố Báo cáo tài chính riêng 2016 đã được kiểm toán + Giải trình 24/03/2017
Công văn số 50 về việc giải trình ý kiến ngoại trừ trên BCTC hợp nhất t 24/03/2017
Công văn giải trình số 48 về việc chênh lệch số liệu giữa BC tự lập và BCTC kiểm toán hợp nhất 24/03/2017
024 38 58 10 87