Báo cáo tài chính

Văn bản Ngày phát hành Tải về
CÔNG BỐ BÁO CÁC TÀI CHÍNH ĐƯỢC KIỂM TOÁN 2015 - Giải trình ý kiến kiểm toán ngoại trừ BCTC hợp nhất. 19/03/2016
CÔNG BỐ BÁO CÁO TÀI CHÍNH ĐƯỢC KIỂM TOÁN 2015 - Báo các tài chính riêng đã được kiểm toán 2015 19/03/2016
Báo cáo tài chính riêng quý 4/2015 và giải trình biến động lợi nhuận quý 4/2015 so với cùng kỳ năm trước 05/02/2016
Báo cáo tài chính hợp nhất quý 4/2015 và giải trình biến động lợi nhuận quý 4/2015 so với cùng kỳ năm trước 05/02/2016
Báo cáo quản trị năm 2015 22/01/2016
Báo cáo tài chính riêng Quý 3 năm 2015 và giải trình lợi nhuận Quý 3 năm 2015 13/11/2015
Báo cáo tài chính hợp nhất Quý 3 năm 2015 13/11/2015
CÔNG BỐ BÁO CÁC TÀI CHÍNH ĐƯỢC KIỂM TOÁN 2015 - Giải trình lợi nhuận giữa BCTC riêng tự lập và BCTC riêng đã được kiểm toán 28/08/2015
CÔNG BỐ THÔNG TIN BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT 28/08/2015
GIẢI TRÌNH CHÊNH LỆCH SỐ LIỆU BÁO CÁO TÀI CHÍNH 1 28/08/2015
GIẢI TRÌNH CHÊNH LỆCH SỐ LIỆU BÁO CÁO TÀI CHÍNH 2 28/08/2015
CÔNG TY CỔ PHẦN HACISCO CÔNG BỐ THÔNG TIN BÁO CÁO TÀI CHÍNH RIÊNG SOÁT XÉT CHO KỲ KẾ TOÁN TỪ NGÀY 01/01/2015 ĐẾN NGÀY 30/06/2015 26/08/2015
Công văn giải trình ý kiến kiểm toán 25/08/2015
Công văn giải trình chênh lệch Báo cáo tài chính tự lập và Báo cáo tài chính soát xét 25/08/2015
CÔNG TY CỔ PHẦN HACISCO CÔNG BỐ THÔNG TIN BÁO CÁO TÀI CHÍNH RIÊNG QUÝ 2/2015 14/08/2015
Công ty CP HACISCO trân trọng gửi tới Quý Cổ đông, Nhà đầu tư Công văn Giải trình biến động lợi nhuận Quý 2/2015 so với Quý 2/2014 14/08/2015
CÔNG TY CỔ PHẦN HACISCO CÔNG BỐ THÔNG TIN BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT QUÝ 2/2015 14/08/2015
Báo cáo quản trị 6 tháng đầu năm 2015 24/07/2015
Công ty CP Hacisco đính chính BCTC Q1/2015 26/05/2015
Công ty Cổ phần Hacisco công bố hợp đồng kiểm toán Báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2015 và soát xét Báo cáo tài chính cho kỳ kế toán từ 01/01/2015 đến 30/06/2015 25/05/2015
CÔNG TY CP HACISCO CÔNG BỐ THÔNG TIN BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ 1/2015 VÀ CÔNG VĂN SỐ 103 GIẢI TRÌNH BIẾN ĐỘNG KẾT QUẢ KINH DOANH QUÝ 1/2015 SO VỚI QUÝ 1/2014 - Báo cáo tài chính quý 1/2015 20/04/2015
Báo cáo thường niên năm 2014 31/03/2015
CT CP HACISCO CÔNG BỐ CÔNG VĂN GIẢI TRÌNH SỐ LIỆU KIỂM TOÁN BCTC NĂM 2014 - Công văn số 60/KT-HAS ngày 23/3/2015 v/v Giải trình chênh lệch số liệu giữa BCTC quý 4 của đơn vị tự lập và BCTC kiểm toán. 23/03/2015
BÁO CÁO TÀI CHÍNH ĐÃ KIỂM TOÁN NĂM TÀI CHÍNH 2014 23/03/2015
024 38 58 10 87