Báo cáo tài chính

Văn bản Ngày phát hành Tải về
Công ty CP Hacisco công bố thông tin tài chính - Báo cáo tài chính riêng soát xét 6 tháng đầu năm 12/08/2016
Báo cáo quản trị 6 tháng đầu năm 2016 30/07/2016
Giải trình lợi nhuận Quý II năm 2016 so với Quý II năm 2015 21/07/2016
BCTC riêng Quý II năm 2016 và giải trình lợi nhuận Quý II năm 2016 so với Quý II năm 2015 trên BCTC riêng và hợp nhất - BCTC riêng Quý II năm 2016 21/07/2016
Báo cáo tài chính hợp nhất Quý II năm 2016 20/07/2016
Công bố thông tin hợp đồng kiểm toán năm 2016 07/07/2016
Báo cáo tài chính hợp nhất quý 1/2016 và giải trình biến động lợi nhuận quý 1/2016 so với cùng kỳ năm trước 25/04/2016
CÔNG TY CỔ PHẦN HACISCO CÔNG BỐ BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM TÀI CHÍNH 2015 09/04/2016
CÔNG TY CỔ PHẦN HACISCO CÔNG BỐ NGHỊ QUYẾT THƯỜNG NIÊN NĂM TÀI CHÍNH 2015 09/04/2016
CÔNG BỐ BÁO CÁC TÀI CHÍNH ĐƯỢC KIỂM TOÁN 2015 - Giải trình ý kiến kiểm toán ngoại trừ BCTC riêng 19/03/2016
CÔNG BỐ BÁO CÁC TÀI CHÍNH ĐƯỢC KIỂM TOÁN 2015 - Báo các tài chính hợp nhất đã được kiểm toán 2015 19/03/2016
Giải trình lợi nhuận giữa BCTC hợp nhất tự lập và BCTC hợp nhất đã được kiểm toán 2105 19/03/2016
CÔNG BỐ BÁO CÁC TÀI CHÍNH ĐƯỢC KIỂM TOÁN 2015 - Giải trình ý kiến kiểm toán ngoại trừ BCTC hợp nhất. 19/03/2016
CÔNG BỐ BÁO CÁO TÀI CHÍNH ĐƯỢC KIỂM TOÁN 2015 - Báo các tài chính riêng đã được kiểm toán 2015 19/03/2016
Báo cáo tài chính riêng quý 4/2015 và giải trình biến động lợi nhuận quý 4/2015 so với cùng kỳ năm trước 05/02/2016
Báo cáo tài chính hợp nhất quý 4/2015 và giải trình biến động lợi nhuận quý 4/2015 so với cùng kỳ năm trước 05/02/2016
Báo cáo quản trị năm 2015 22/01/2016
Báo cáo tài chính riêng Quý 3 năm 2015 và giải trình lợi nhuận Quý 3 năm 2015 13/11/2015
Báo cáo tài chính hợp nhất Quý 3 năm 2015 13/11/2015
CÔNG BỐ BÁO CÁC TÀI CHÍNH ĐƯỢC KIỂM TOÁN 2015 - Giải trình lợi nhuận giữa BCTC riêng tự lập và BCTC riêng đã được kiểm toán 28/08/2015
CÔNG BỐ THÔNG TIN BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT 28/08/2015
GIẢI TRÌNH CHÊNH LỆCH SỐ LIỆU BÁO CÁO TÀI CHÍNH 1 28/08/2015
GIẢI TRÌNH CHÊNH LỆCH SỐ LIỆU BÁO CÁO TÀI CHÍNH 2 28/08/2015
CÔNG TY CỔ PHẦN HACISCO CÔNG BỐ THÔNG TIN BÁO CÁO TÀI CHÍNH RIÊNG SOÁT XÉT CHO KỲ KẾ TOÁN TỪ NGÀY 01/01/2015 ĐẾN NGÀY 30/06/2015 26/08/2015
024 38 58 10 87