Công bố thông tin

Văn bản Ngày phát hành Tải về
Giấy đề cử Người ứng cử vào Ban Kiểm Soát Công ty CP HACISCO 16/04/2021
Giấy đề cử Người ứng cử vào Hội đồng quản trị Công ty HACISCO 16/04/2021
Thông báo về thay đổi sở hữu của cổ đông lớn - Phạm Thị Hạnh 14/04/2021
Công ty CP Hacisco thông báo về ngày không còn là cổ đông lớn của ông Huỳnh Văn Thành 08/04/2021
Quy chế hoạt động của hội đồng quản trị Hacisco 06/04/2021
Dự thảo Hoạt động của Ban Kiểm soát 06/04/2021
Công ty CP Hacisco thông báo về việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2020 06/04/2021
1.Giấy mời tham dự Đại hội cổ đông thường niên hội đồng năm tài chính 2020 05/04/2021
2.Dự thảo chương trình ĐHĐCĐ thường niên năm tài chính 2020 05/04/2021
3.Giấy xác nhận hoặc ủy quyền tham dự Đại hội 05/04/2021
4.Dự thảo báo cáo của HĐQT tổng kết hoạt động NK 2016-2021, phương hướng HĐ NK 2021-2026. Kết quả HĐ của HĐQT năm 2020 kế hoạch HĐ năm 2021 05/04/2021
5.Dự thảo Báo cáo TGĐ, KQKD năm 2020 kế hoạch SXKD năm 2021 05/04/2021
6. Dự thảo Báo cáo BKS năm 2020. Báo cáo tổng kết nhiệm kỳ 2016-2021 05/04/2021
7.Thông báo về việc ứng cử, đề cử thành viên HĐQT, BKS nhiệm kì 2021-2026 05/04/2021
8.Mẫu Đơn xin ứng cử viên tham gia bầu thành viên HĐQT, BKS 05/04/2021
9. Mẫu đơn đề cử ứng viên tham gia bầu thành viên HĐQT, BKS 05/04/2021
10.Mẫu sơ yếu lý lịch ứng cử, đề cử vào BKS, HĐQT 05/04/2021
11.Dự thảo Quy chế tổ chức Đại hội 05/04/2021
12.Quyết định Ban hành Quy định về trình tự, thủ tục triệu tập và biểu quyết phiên họp ĐHCĐ 05/04/2021
13.Quy định về trình tự, thủ tục, triệu tập và biểu quyết tại phiên họp ĐHCĐ 05/04/2021
14.Dự thảo Tờ trình thông qua Quy chế biểu quyết và bầu cử 05/04/2021
15.Quy chế biểu quyết và bầu cư 05/04/2021
16.Dự thảo tờ trình thông qua sửa đổi Điều lệ, Quy chế quản trị nội bộ, Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát công ty 05/04/2021
17.2. Bản tóm tắt sửa đổi Điều lệ, Quy chế quản trị nội bộ về quản trị công ty 05/04/2021
024 38 58 10 87