Công bố thông tin

Văn bản Ngày phát hành Tải về
Công ty Cổ phần Hacisco công bố Báo cáo thường niên năm 2022 17/04/2023
Công ty CP Hacisco công bố ngày ĐHCĐ thường niên năm tài chính 2022 06/04/2023
Dự thảo báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2022 nhiệm kỳ 2021-2026 và định hướng hoạt động năm 2023 05/04/2023
Dự thảo Biên bản Đại hội đồng cổ đồng thường niên năm tài chính 2022 05/04/2023
Dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đồng thường niên năm tài chính 2022 05/04/2023
Tờ trình về vệc Chuyển theo dõi nợ phải thu khó đòi 05/04/2023
Tờ trình Quyết toán và đề xuất mức chi trả thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2022. Mức chi trả năm 2023 05/04/2023
Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán 05/04/2023
Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2022 05/04/2023
Dự thảo phiếu biểu quyết 05/04/2023
Dự thảo Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2022 05/04/2023
Dự thảo Quy định về trình tự, thủ tục triệu tập và biểu quyết tại phiên họp ĐHĐCĐ 05/04/2023
Dự thảo nguyên tắc, thể lệ biểu quyết tại ĐHĐCĐ 05/04/2023
Quyết định ban hành Quy định về trình tự, thủ tục triệu tập và biểu quyết phiên họp ĐHĐCĐ 05/04/2023
Dự thảo báo cáo của Tống Giám đốc, Kết quả kinh doanh năm 2022 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023 (Ban Tổng Giám đốc) 05/04/2023
Dự thảo báo cáo của Hội đồng quản trị về Kết quả hoạt động của HĐQT năm 2022 và Kế hoạch hoạt động năm 2023 05/04/2023
Giấy xác nhận hoặc ủy quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm tài chính 2022 (Bản Tiếng Anh) 05/04/2023
Giấy xác nhận hoặc ủy quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm tài chính 2022 (Bản Tiếng Việt) 05/04/2023
Dự thảo chương trình ĐHĐCĐ thường niên năm tài chính 2022 05/04/2023
Giấy mời tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2022 (Bản Tiếng Anh) 05/04/2023
Giấy mời tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2022 (Bản Tiếng Việt) 05/04/2023
Công ty CP Hacisco Công bố thông tin Tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2022 05/04/2023
Công ty CP Hacisco công bố thông tin Thông báo của Trung tâm lưu ký chứng khoán về ngày đăng ký cuối cùng và xác nhận danh sách người sở hữu chứng khoán 15/03/2023
Công ty CP Hacisco công bố thông tin Thông báo đính chính thông tin Ngày thanh toán chi trả cổ tức lần 2 năm 2021. 10/03/2023
024 38 58 37 92