Công bố thông tin

Văn bản Ngày phát hành Tải về
Công ty CP Hacisco Công bố thông tin bổ sung Tài liệu ĐHCĐ thường niên năm tài chính 2022: Dự thảo Tờ trình thông qua việc bổ sung người đại diện pháp luật 26/04/2023
Công ty CP Hacisco công bố Nghị quyết HĐQT lần thứ 21 26/04/2023
Công ty Cổ phần Hacisco công bố Báo cáo thường niên năm 2022 17/04/2023
Công ty CP Hacisco công bố ngày ĐHCĐ thường niên năm tài chính 2022 06/04/2023
Dự thảo báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2022 nhiệm kỳ 2021-2026 và định hướng hoạt động năm 2023 05/04/2023
Dự thảo Biên bản Đại hội đồng cổ đồng thường niên năm tài chính 2022 05/04/2023
Dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đồng thường niên năm tài chính 2022 05/04/2023
Tờ trình về vệc Chuyển theo dõi nợ phải thu khó đòi 05/04/2023
Tờ trình Quyết toán và đề xuất mức chi trả thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2022. Mức chi trả năm 2023 05/04/2023
Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán 05/04/2023
Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2022 05/04/2023
Dự thảo phiếu biểu quyết 05/04/2023
Dự thảo Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2022 05/04/2023
Dự thảo Quy định về trình tự, thủ tục triệu tập và biểu quyết tại phiên họp ĐHĐCĐ 05/04/2023
Dự thảo nguyên tắc, thể lệ biểu quyết tại ĐHĐCĐ 05/04/2023
Quyết định ban hành Quy định về trình tự, thủ tục triệu tập và biểu quyết phiên họp ĐHĐCĐ 05/04/2023
Dự thảo báo cáo của Tống Giám đốc, Kết quả kinh doanh năm 2022 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023 (Ban Tổng Giám đốc) 05/04/2023
Dự thảo báo cáo của Hội đồng quản trị về Kết quả hoạt động của HĐQT năm 2022 và Kế hoạch hoạt động năm 2023 05/04/2023
Giấy xác nhận hoặc ủy quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm tài chính 2022 (Bản Tiếng Anh) 05/04/2023
Giấy xác nhận hoặc ủy quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm tài chính 2022 (Bản Tiếng Việt) 05/04/2023
Dự thảo chương trình ĐHĐCĐ thường niên năm tài chính 2022 05/04/2023
Giấy mời tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2022 (Bản Tiếng Anh) 05/04/2023
Giấy mời tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2022 (Bản Tiếng Việt) 05/04/2023
Công ty CP Hacisco Công bố thông tin Tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2022 05/04/2023
024 38 58 37 92