Công bố thông tin

Văn bản Ngày phát hành Tải về
17.1. Bản tóm tắt sửa đổi Điều lệ, Quy chế quản trị nội bộ về quản trị công ty 05/04/2021
18.Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận 2020 05/04/2021
19.Dự thảo Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập 05/04/2021
20. Dự thảo Tờ trình Quyết toán và đề xuất mức chi trả thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2020, mức chi trả năm 2021 05/04/2021
21.Dự thảo Tờ trình số lượng thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2026 danh sách bầu cử HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2021-2026 05/04/2021
22. Dự thảo tờ trình Chuyển theo dõi nợ phải thu khó đòi 05/04/2021
24.Bản cam kết của người được đề cử bầu thành viên HĐQT, BKS 05/04/2021
26.Dự thảo Biên bản, Nghị quyết Đại hội 05/04/2021
Công ty CP Hacisco thông báo BB BKS lần 20+ NQ HĐQT lần 31 và BC thường niên năm 2020 31/03/2021
Công ty cổ phần Hacisco thông báo giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ (ông Đinh Tiến Vịnh – Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc) 26/03/2021
Công ty CP Hacisco thông báo:NQ họp HĐQT lần 30;QĐ 21/2021/QĐ-HĐQT-HAS v/v thành lập bp Kiểm toán nội bộ;TB 45/HAS về ngày ĐK cuối cùng để th quyền chốt DS tổ chức ĐHCĐ thường niên năm TC 2020. 10/03/2021
Công ty CP Hacisco thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền chốt danh sách tổ chức ĐHCĐ thường niên năm tài chính 2020 10/03/2021
Công ty Cổ phần Hacisco công bố Báo cáo quản trị công ty năm 2020 30/01/2021
Công ty Cổ phần Hacisco công bố Biên bản họp Ban kiểm soát lần thứ 19 29/12/2020
Công ty cổ phần Hacisco thông báo: BB ĐH CĐ bất thường năm 2020; NQ ĐH CĐ bất thường năm 2020 ngày 28/10/2020; NQ HĐQT lần thứ 29 ngày 28/10/2020. 29/10/2020
19. Dự thảo Báo cáo của Tổng Giám Đốc về kết quả hoạt động SXLD 9 tháng đầu năm 2020 26/10/2020
Công ty Cổ phần Hacisco thông báo về việc tổ chức hợp Đại hội cổ đông bất thường năm 2020 16/10/2020
1. Giấy mời tham dự Đại Cổ đông bất thường năm 2020 16/10/2020
2. Dự thảo chương trình ĐHĐCĐ bất thường năm 2020 16/10/2020
5.Mẫu Đơn xin ứng cử ứng viên tham gia bầu bổ sung thay thế thành viên Hội đồng quản trị 16/10/2020
4. Thông báo về việc ứng cử/ để cử bầu bổ sung thay thế thành viên Hội đồng quản trị 16/10/2020
3. Giấy xác nhận hoặc ủy quyền tham dự Đại hội 16/10/2020
7. Mẫu sơ yếu lý lịch dùng cho ứng viên 16/10/2020
6. Mẫu Đơn đề cử ứng viên tham gia bầu bổ sung thay thế thành viên Hội đồng quản trị 16/10/2020
024 38 58 10 87