Công bố thông tin

Văn bản Ngày phát hành Tải về
8. Dự thảo Quy chế tổ chức Đại hội 16/10/2020
11. Quy chế biểu quyết và bầu cử 16/10/2020
10. Quy định về trình tự, thủ tục, triệu tập và biểu quyết tại phiên họp ĐHCĐ 16/10/2020
9. Quyết định Ban hành Quy định về trình tự, thủ tục triệu tập và biểu quyết phiên họp ĐHCĐ 16/10/2020
13. Tờ trình bầu bổ sung thay thế thành viên Hội đồng quản trị 16/10/2020
12. Tờ trình thông qua Quy chế biểu quyết và bầu cử 16/10/2020
14. VNPT Hà Nội đề cử thành viên tham gia ứng cử bầu bổ sung thay thế thành viên Hội đồng quản trị 16/10/2020
16.Bản cam kết của người được đề cử bầu bổ sung thay thế thành viên Hội đồng quản trị 16/10/2020
15. Sơ yếu lý lịch ứng viên tham gia bầu bổ sung thay thế thành viên Hội đồng quản trị 16/10/2020
17. Dự thảo Biên bản Đại hội 16/10/2020
18. Dự thảo Nghị quyết Đại hội. 16/10/2020
Cv 5399/VNPT-Hni-NS thay đổi đại diện vốn góp của Tập đoàn và tham gia HĐQT tại Công ty CP Hacisco- Giấy đề cử người ứng cứ vào HĐQT Công ty CP Hacisco. 06/10/2020
Công ty CP Hacisco công bố công văn số 2934/TB-VSD về ngày đăng ký cuối cùng và xác nhận danh sách người sổ hữu chứng khoán để đại hội cổ đông bất thường năm 2020 29/09/2020
Công ty CP Hacisco thông báo biên bản họp Ban kiểm soát lần thứ 18 ngày 29/09/2020 29/09/2020
Công ty CP Hacisco công bố NQ họp HĐQT lần thứ 28 ngày 24/09/2020- Đơn từ nhiệm chức danh CTHĐQT- thông báo ngày ĐK cuối để chốt DS tổ chức ĐH CĐ bất thường năm 2020 24/09/2020
Bản cung cấp thông tin về Công ty cổ phần HACISCO 13/08/2020
Báo Cáo Quản Trị 6 tháng đầu năm 2020 27/07/2020
Công ty CP Hacisco công bố công văn số 2191/TB-VSD về ngày đăng ký cuối cùng và xác nhận danh sách người sở hữu chứng khoán để chi trả cổ tức năm 2019 30/06/2020
Ngày 25/06/2020 Công ty Cổ phần Hacisco đã ký hợp đồng kiểm toán và soát xét báo cáo tài chính với Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC 26/06/2020
- Nghị quyết họp HDQT lần thứ 27 ngày 25/06/2020; Biên bản họp BKS lần thứ 17 ngày 24/06/2020;Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền chi trả cổ tức năm 2019 25/06/2020
Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2019;-Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2019 ngày10/06/2020;-Biên bản họp Ban kiểm soát lần thứ 16 ngày10/06/2020. 11/06/2020
1. [Tài Liệu Đại Đội Cổ đông] Thư mời tham dự Đại Cổ đông thường niên hội đồng năm tài chính 2019 30/05/2020
2. [Tài Liệu Đại Đội Cổ đông] Dự Thảo Chương trình ĐHĐCĐ thường niên năm tài chính 2019 30/05/2020
3. [Tài Liệu Đại Đội Cổ đông] Giấy xác nhận hoặc ủy quyền tham dự Đại hội 30/05/2020
024 38 58 10 87