Công bố thông tin

Văn bản Ngày phát hành Tải về
Công ty CP Hacisco công bố thông tin Thông báo của Trung tâm lưu ký chứng khoán về ngày đăng ký cuối cùng và xác nhận danh sách người sở hữu chứng khoán 15/03/2023
Công ty CP Hacisco công bố thông tin Thông báo đính chính thông tin Ngày thanh toán chi trả cổ tức lần 2 năm 2021. 10/03/2023
Công ty CP Hacisco Thông báo số 52/TB-HAS ngày 10/03/2023 về việc chốt danh sách cổ đông để tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm tài chính 2022 và chi trả cổ tức lần 2 năm 2021 10/03/2023
Công ty CP Hacisco công bố Nghị quyết HĐQT lần thứ 20 10/03/2023
Công ty CP Hacisco CBTT Thông báo chốt danh sách cổ đông để tổ chức ĐHCĐ thường niên năm tài chính 2022 & chi tạm ứng cổ tức lần 2 năm 2021 09/03/2023
Công ty CP Hacisco thông báo ngày đăng ký cuối cùng để THQ chốt danh sách cổ đông tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm tài chính 2022 và THQ chi trả cổ tức lần 2 năm 2021 bằng tiền mặt 09/03/2023
Công ty CP Hacisco công bố Nghị quyết HĐQT lần thứ 19 09/03/2023
Công ty CP Hacisco công bố công văn đính chính và NQ HĐQT số 18B (bản đính chính) 27/02/2023
Công ty Cổ phần Hacisco công bố nghị quyết HĐQT lần thứ 18 24/02/2023
Công ty Cổ phần Hacisco công bố công văn giải trình bổ sung và Báo cáo quản trị năm 2022 (bản bổ sung) 17/02/2023
Công ty Cổ phần Hacisco công bố Báo cáo tình hình quản trị năm 2022 31/01/2023
Công ty Cổ phần Hacisco công bố Nghị quyết HĐQT lần thứ 17 31/01/2023
Công ty Cổ phần Hacisco thông báo quyết định xử phạt vi phạm hành chính về thuế 11/01/2023
Công ty CP Hacisco thông báo về thay đổi Người được ủy quyền thực hiện công bố thông tin 06/01/2023
Công ty CP Hacisco công bố NQHĐQT lần thứ 16 về việc miễn nhiệm kế toán trưởng và bổ nhiệm kế toán trưởng mới 06/01/2023
Công ty CP Hacisco công bố biên bản họp ban kiểm soát lần thứ 04 30/12/2022
Công ty Cổ phần Hacisco công bố Báo cáo đánh giá của thành viên độc lập HĐQT năm 2022 28/12/2022
Công ty CP Hacisco công bố TB số 189/HAS về việc chốt danh sách cổ đông chi trả cổ tức lần 1 năm 2021 24/10/2022
Công ty Cổ phần Hacisco công bố Nghị quyết HĐQT lần thứ 15 24/10/2022
Công ty CP Hacisco Thông báo số 190/TB-HAS ngày 24/10/2022 gửi Quý cổ đông đính chính thông tin tại Thông báo số 186/TB-HAS ngày 20/10/2022 V/v chốt danh sách chi trả cổ tức lần 1 năm 2021. 24/10/2022
Công ty Cổ phần Hacisco thông báo ngày đăng ký cuối cùng THQ chi tạm ứng cổ tức lần 1 năm 2021 21/10/2022
Công ty Cổ phần Hacisco công bố thông tin Thông báo V/v chi tạm ứng cổ tức lần 1 năm 2021 21/10/2022
Công ty Cổ phần Hacisco Thông báo công bố thông tin Nghị quyết họp HĐQT lần thứ 14 của Công ty 21/10/2022
Công ty Cổ phần Hacisco Thông báo công bố thông tin Nghị quyết họp HĐQT lần thứ 13 của Công ty 14/10/2022
024 38 58 37 92