Công bố thông tin

Văn bản Ngày phát hành Tải về
4. [Tài Liệu Đại Đội Cổ đông] Thông báo về việc ứng cử-để cử bầu bổ sung thay thế thành viên BKS 30/05/2020
5. [Tài Liệu Đại Đội Cổ đông] Mẫu Đơn xin ứng cử ứng viên tham gia bầu bổ sung thay thế thành viên BKS 30/05/2020
6. [Tài Liệu Đại Đội Cổ đông] Mẫu Đơn đề cử ứng viên tham gia bầu bổ sung thay thế thành viên BKS 30/05/2020
7. [Tài Liệu Đại Đội Cổ đông] Mẫu sơ yếu lý lịch dùng cho ứng viên 30/05/2020
8. [Tài Liệu Đại Đội Cổ đông] Quy chế tổ chức Đại hội 30/05/2020
9. [Tài Liệu Đại Đội Cổ đông] Quyết Định ban hành Quy định về trình tự, thủ tục triệu tập và biểu quyết tại phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2019 30/05/2020
10. [Tài Liệu Đại Đội Cổ đông] Quy định về trình tự, thủ tục triệu tập và biểu quyết tại phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2019 30/05/2020
11. [Tài Liệu Đại Đội Cổ đông] Quy chế biểu quyết, đề cử, ứng cử, bầu cử thay thế TV BKS 30/05/2020
12. [Tài Liệu Đại Đội Cổ đông] Tờ trình thông qua Quy chế biểu quyết và bầu cử thay thế BKS 30/05/2020
13. [Tài Liệu Đại Đội Cổ đông]Tờ trình thông qua Quy chế hướng dẫn bỏ phiếu điện tử 30/05/2020
14. [Tài Liệu Đại Đội Cổ đông] Quy chế hướng dẫn bỏ phiếu điện tử 30/05/2020
15. [Tài Liệu Đại Đội Cổ đông]Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận 2019 30/05/2020
16. [Tài Liệu Đại Đội Cổ đông] Tờ trinh lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập 30/05/2020
17. [Tài Liệu Đại Đội Cổ đông]Tờ trình QT và ĐX mức chi trả thù lao của HĐQT, BKS năm 2019, mức chi trả năm 2020 30/05/2020
18. [Tài Liệu Đại Đội Cổ đông] Tờ trình bầu bổ sung thay thế thành viên Ban Kiểm Soát 30/05/2020
19. [Tài Liệu Đại Đội Cổ đông] HĐQT đề cử thành viên tham gia ứng cử bầu bổ sung thay thế thành viên BKS 30/05/2020
20. [Tài Liệu Đại Đội Cổ đông] Dự thảo báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2019 kế hoạch hoạt động năm 2020 30/05/2020
21. [Tài Liệu Đại Đội Cổ đông] Dự thảo Báo cáo TGĐ, KQKD năm 2019 kế hoạch SXKD năm 2020 30/05/2020
22. [Tài Liệu Đại Đội Cổ đông]Dự thảo Báo cáo BKS năm 2020 30/05/2020
23. [Tài Liệu Đại Đội Cổ đông] Đơn đề cử ứng viên tham gia bầu bổ sung thanh thế thành viên BKS 30/05/2020
24. [Tài Liệu Đại Đội Cổ đông] Bản cam kết của người được đề cử bầu bổ sung thay thế thành viên BKS 30/05/2020
Nghị quyết họp HĐQT lần thứ 26 ngày 29/05/2020 và thông báo về việc tổ chức ĐHCĐ thường niên năm tài chính 2019 29/05/2020
Công ty CP Hacisco gửi Quý cổ đông về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền chốt danh sách tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm tài chính 2019. 23/04/2020
Công ty Cổ phần Hacisco thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền chốt danh sách cổ đông để tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2019 23/04/2020
024 38 58 10 87