Công bố thông tin

Văn bản Ngày phát hành Tải về
Công ty Cổ phần Hacisco công bố Nghị quyết HĐQT 12A&12B và Quyết định của HĐQT số 187/2022 ngày 30/08/2022 30/08/2022
Công ty CP Hacisco công bố công văn giải trình và bản đính chính Báo cáo quản trị công ty 6 tháng đầu năm 2022 22/08/2022
Công ty Cổ phần Hacisco công bố giải trình biến động lợi nhuận 6 tháng đầu năm 2022 so với cùng kỳ năm trước trên BCTC riêng và hợp nhất 15/08/2022
Công ty CP Hacisco công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị lần thứ 11 09/08/2022
Bản cung cấp thông tin về quản trị Công ty. Kỳ báo cáo 6 tháng đầu năm 2022. 05/07/2022
Báo cáo giải trình về việc không công bố thông tin giao dịch cổ phiếu của người liên quan đến người nội bộ. 04/07/2022
Công ty CP Hacisco công bố: Điều lệ tổ chức và hoạt động -Quy chế hoạt động của HĐQT- Quy chế nội bộ về quản trị Công ty 01/07/2022
Công ty CP Hacisco công bố Báo cáo quản trị 6 tháng đầu năm 2022 30/06/2022
Công ty CP Hacisco công bố nghị quyết Hội đồng quản trị lần thứ 10 29/06/2022
ông ty CP Hacisco công bố Nghị quyết 09/NQ-HĐQT-HAS về việc bổ nhiệm Ông Nguyễn Quốc Anh thay Bà Vũ Thị Kim Nhung gữi chức danh Giám đốc Công ty TNHH MTV HACISCO1 01/06/2022
Công ty CP Hacisco công bố Quyết định số 100/2022/QĐ về việc tiếp tục bổ nhiệm Kế toán trưởng 25/05/2022
Công ty CP Hacisco công bố Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2021 19/05/2022
Công bố thông tin Báo cáo về thay đổi sở hữu của cổ đông lớn 06/05/2022
Công bố thông tin Tờ trình sửa đổi Điều lệ, Bản tóm tắt nội dung sửa đổi Điều lệ Công ty để trình Đại hội đồng thường niên năm tài chính 2021 Công ty Cổ phần Hacisco thông qua 05/05/2022
Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người nội bộ Đinh Tiến Vịnh 25/04/2022
Hoạt động của Ban kiểm soát năm 2021 nhiệm kỳ 2021-2026 và định hướng hoạt động năm 2022 21/04/2022
Dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2021 21/04/2022
Tờ trình ĐHCĐ thông qua việc cử Chủ tịch HĐQT giữ chức danh Chủ tịch HĐQT chuyên trách 21/04/2022
Tờ trình ĐHCĐ thông qua việc bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty. 21/04/2022
Dự thảo Biên Bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2021 21/04/2022
Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2021 21/04/2022
Tờ trinh lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2022 21/04/2022
Tờ trình Quyết toán và đề xuất mức chi trả thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2021. Mức chi trả năm 2022 21/04/2022
Dự thảo Báo cáo TGĐ, KQKD năm 2021 kế hoạch SXKD năm 2022 (Ban TGĐ) 21/04/2022
024 38 58 37 92