Công bố thông tin

Văn bản Ngày phát hành Tải về
Thông báo giao dịch cổ phiều của người nội bộ Đinh Tiến Vịnh 01/10/2021
Công ty CP Hacisco công bố Nghị quyết họp HĐQT về thay đổi người đại diện vốn tại công ty con, bổ nhiệm tiếp tục Phó Tổng giám đốc và miễn nhiệm Phó Tổng Giám đốc 27/07/2021
Công ty cổ phần Hacisco thông báo Báo cáo quản trị 6 tháng đầu năm 2021 02/07/2021
Thông báo về ngày đăng kí cuối cùng trả cổ tức 2020 18/06/2021
Công ty cổ phần Hacisco thông báo Nghị quyết HĐQT số 03 về việc thông qua hạn mức vay và bảo lãnh tại ngân hàng 15/06/2021
Thông báo ngày đăng kí cuối cùng chốt danh sách chi trả cổ tức năm 2020 14/06/2021
Công ty CP Hacisco thông báo tới Quý cổ đông về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền chi trả cổ tức năm 2020 09/06/2021
Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người nội bộ- Đoàn Ngọc Cương 04/06/2021
Công ty CP Hacisco công bố giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp thay đổi lần thứ 18 04/06/2021
Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người nội bộ- Hà Thu Nga 01/06/2021
Công ty Cổ Phần Hacisco công bố Quyết Định bổ nhiệm mới Tổng giám đốc 01/06/2021
Công ty CP Hacisco thông báo Điều lệ tổ chức hoạt động 01/06/2021
Công ty CP Hacisco thông báo Quy chế nội bộ về Quản trị Công ty 01/06/2021
Công ty CP Hacisco thông báo Quy chế hoạt động của HĐQT như sau 01/06/2021
Công ty CP Hacisco công bố thông tin về hợp đồng kiểm toán 2021 28/05/2021
Công ty CP Hacisco thông báo QD bổ nhiệm có thời hạn Phó Tổng Giám đốc 24/05/2021
Báo cáo về thay đổi sở hữu của cổ đông lớn - Phạm Thị Hạnh 04/05/2021
Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người nội bộ- Đinh Tiến Vịnh 29/04/2021
Công ty CP Hacisco công bố Biên bản họp Ban kiểm soát lần thứ 01 và Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát 29/04/2021
Công ty CP Hacisco công bố BB+NQ ĐHĐCD thường niên+ NQ họp HĐQT lần 01+ CV 2266 về đại diện vốn 28/04/2021
CÔng ty CP Hacisco công bố đề cử người ứng cử vào HĐQT và BKS 26/04/2021
Giấy đề cử Người ứng cử vào HĐQT Công ty CP HACISCO 26/04/2021
Giấy đề cử Người ứng cử vào Ban Kiểm Soát Công ty CP HACISCO 26/04/2021
Thông báo giao dịch người nội bộ Hà Thu Nga 20/04/2021
024 38 58 37 92