Công bố thông tin

Văn bản Ngày phát hành Tải về
Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2021 21/04/2022
Tờ trinh lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2022 21/04/2022
Tờ trình Quyết toán và đề xuất mức chi trả thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2021. Mức chi trả năm 2022 21/04/2022
Dự thảo Báo cáo TGĐ, KQKD năm 2021 kế hoạch SXKD năm 2022 (Ban TGĐ) 21/04/2022
Dự thảo Quy chế tổ chức Đại hội 21/04/2022
Dự thảo báo cáo của Hội đồng quản trị Kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2021 kế hoạch hoạt động năm 2022. 21/04/2022
Dự thảo chương trình ĐHĐCĐ thường niên năm tài chính 2021 21/04/2022
Quyết định Ban hành Quy định về trình tự, thủ tục triệu tập và biểu quyết phiên họp ĐHCĐ 21/04/2022
Quy định về trình tự, thủ tục triệu tập và biểu quyết tại phiên họp ĐHCĐ thường niên năm tài chính năm 2021 21/04/2022
Giấy mời tham dự Đại cổ đông thường niên hội đồng năm tài chính 2021 (tiếng Anh) 21/04/2022
Giấy xác nhận hoặc đăng ký ủy quyền tham dự (tiếng Anh) 21/04/2022
Giấy xác nhận hoặc đăng ký ủy quyền tham dự (tiếng Việt) 21/04/2022
Giấy mời tham dự Đại cổ đông thường niên hội đồng năm tài chính 2021 (tiếng Việt) 21/04/2022
Công ty cổ phần Hacisco thông báo về việc tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm tài chính 2021 21/04/2022
Thông báo giao dịch cổ phiếu của người nội bộ Đinh Tiến Vịnh 05/04/2022
Công ty CP Hacisco công bố Báo cáo thường niên năm 2021 30/03/2022
Công ty Cổ phần Hacisco thông báo về ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền chốt danh sách tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2021 24/03/2022
Công ty CP Hacisco công bố biên bản họp Ban kiểm soát và ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền chốt danh sách ĐHCĐ thường niên năm tài chính 2021 24/03/2022
Công ty cổ phần Hacisco công bố nghị quyết HĐQT lần thứ 08 ngày 22/03/2022 23/03/2022
Công ty CP Hacisco công bố Báo cáo đánh giá của thành viên độc lập HĐQT năm 2021 09/02/2022
Công ty cổ phần Hacisco công bố Báo cáo quản trị 2021 21/01/2022
Công ty CP Hacisco công bố Nghị quyết HĐQT lần thứ 7 ngày 12/01/2022 12/01/2022
Đính chính Báo cáo kết quả giao dịch của người nội bộ Đinh Tiến Vịnh 05/01/2022
Công ty CP Hacisco công bố Nghị quyết HĐQT lần thứ 6 và BB Ban kiểm soát lần thứ 2 26/11/2021
024 38 58 37 92