Công bố thông tin

Văn bản Ngày phát hành Tải về
Đơn đề cử ứng viên tham gia bầu bổ sung thay thế thành viên Ban kiểm soát. 10/04/2020
Công ty Cổ phần HACISCO hủy chốt danh sách và hoãn thời gian Tổ chức ĐHCĐ thường niên năm tài chính 2019! 07/04/2020
Giao dịch cổ phiếu Ông Nguyễn Hoài Nam - Người nội bộ - Cty cổ phần HACISCO 01/04/2020
Xin gia hạn thời gian tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm tài chính 2019; Xin hủy chốt danh sách tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2019. 01/04/2020
Công ty Cổ phần HACISCO công bố đơn từ nhiệm của thành viên BKS 31/03/2020
Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền chốt danh sách tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm tài chính 2019. 19/03/2020
Công ty cổ phần Hacisco công bố Báo cáo quản trị năm 2019 31/01/2020
Công ty Cổ phần Hacisco thông báo Nghị quyết Hội đồng quản trị lần thứ 24 và Quyết định số 05/QĐ-HĐQT-HAS ngày 15/01/2020 15/01/2020
Công ty Cổ phần Hacisco thông báo Đơn xin từ chức Phó Tổng giám đốc Công ty CP Hacisco, Nghị quyết họp HĐQT lần thứ 23 và Quyết định số 70/QĐ-HĐQT-HAS ngày 28/11/2019 29/11/2019
Công ty CP Hacisco công bố Biên bản Ban kiểm soát lần thứ 15 ngày 21/11/2019 22/11/2019
Công ty Cổ phần Hacisco công bố Biên bản họp Ban kiểm soát lần thứ 14 ngày 30/09/2019 01/10/2019
Công ty Cổ phần Hacisco thông báo Nghị quyết Hội đồng quản trị lần thứ 22 ngày 29/07/2019 (nghị quyết số 51 và 52/QĐ-HĐQT-HAS ngày 30/07/2019 30/07/2019
Công ty CP Hacisco công bố Báo cáo quản trị 6 tháng đầu năm 2019 18/07/2019
Công ty CP Hacisco công bố Báo cáo quản trị 6 tháng đầu năm 2019 18/07/2019
Hợp đồng kiểm toán và soát xét báo cáo tài chính với Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC 24/06/2019
- Điều lệ tổ chức và hoạt động đã được sửa đổi theo Nghị Quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2018 ngày 25/04/2019 17/06/2019
Quy chế nội bộ về quản trị công ty có hiệu lực từ ngày 15/06/2019 16/06/2019
Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông để chi trả cổ tức năm 2018 21/05/2019
Thông báo về việc đề cử người ứng cử tham gia vào Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát công ty 16/04/2019
Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2019. 12/04/2019
Tờ trình quyết toán thù lao HĐQT, Ban kiểm soát. 12/04/2019
Tờ trình thông qua Quy chế biểu quyết và bầu bổ sung thay thế thành viên HĐQT, Ban kiểm soát. 12/04/2019
Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận 2018. 12/04/2019
Tờ trình sửa đổi bổ sung Điều lệ, Quy chế quản trị. 12/04/2019
024 38 58 10 87