Ngày 28 tháng 10 năm 2020  Tại hội trường Bưu điện Hà Nội - 75 Đinh Tiên Hoàng, Hoàn Kiếm, Hà Nội, Công Ty Cổ Phần Hacisco đã tổ chức thành công  Đại Hội Cổ Đông Bất Thường Năm 2020.

       Tại Đại hội có sự tham dự của Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng giám đốc, các thành viên Ban thư ký, Ban kiếm phiếu, các cổ đông sở hữu và được ủy quyền.

Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020 Công ty cổ phần Hacisco nhất trí thông qua tại Đại hội này theo đúng Pháp luật và Điều lệ Công ty những nội dung sau:

- Nguyên Chủ tịch Hội đồng quản trị Ông Hà Phú Thịnh thông báo về việc từ nhiệm chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị và xin rút thành viên Hội đồng quản trị.

- Đại hội đã biểu quyết thông qua nội dung bầu bổ sung thay thế thành viên Hội đồng quản trị.

          Kết quả: - Ông Trần Nam Phương- Trưởng phòng Kỹ thuật, VNPT Hà Nội- đã trúng cử thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần HACISCO nhiệm kỳ 2016-2021 với Tổng số phiếu bầu 5.696.967 -Tỷ lệ 99.99%.

       Đại hội đã thông qua nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020 Công ty cổ phần Hacisco. Đại hội đã biểu quyết thông qua: 100%.

         Sau thời gian làm việc khẩn trương và hiệu quả Đại Hội Cổ Đông Bất Thường năm 2020 Công ty cổ phần HACISCO đã thành công tốt đẹp.

         Ngay sau khi Đại hội diễn ra HĐQT Công ty Cổ phần HACISCO đã tiến hành phiên họp HĐQT lần thứ 29 trong phiên họp đã thống nhất đưa ra quyết định những nội dung sau:

       Hội đông quản trị biểu quyết thông qua việc bầu ông Trần Nam Phương giữ chức danh Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Hacisco.

     Hội đồng quản trị thống nhất với nội dung phân công nhiệm vụ các thành viên Hội đồng quản trị.

* Ông Trần Nam Phương, Chủ tịch Hội đồng quản trị:

* Ông Đinh Tiến Vịnh, Phó chủ tịch HĐQT, TGĐ;

* Ông Phạm Trần Hòa, ủy viên HĐQT;

* Ông Nguyễn Thanh Liêm, ủy viên HĐQT;

* Ông Nguyễn Hoài Nam, ủy viên HĐQT;

    Trên tinh thần làm việc nghiêm túc và hiệu quả, phiên họp HĐQT đã kết thúc vào 12h00 ngày 28/10/2020.

     Sau đây là một số hình ảnh của Đại Hội Cổ Đông Bất Thường năm 2020 Công ty Cổ phần HACISCO:

./.