Tham dự Đại hội có 70 cổ đông tham dự đại diện cho 5.417.044 cổ phần bằng 69,449% vốn điều lệ. Tại Đại hội, các cổ đông đã biểu quyết thông qua các nội dung quan trọng của Công ty như thông qua báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị, Báo cáo của Ban kiểm soát về hoạt động của Công ty  năm 2013; thông qua kết quả kinh doanh năm 2013 và kế hoạch kinh doanh năm 2014; thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2013, thù lao cho HĐQT, BKS, Thư ký Công ty, kế hoạch lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập năm 2014; thông qua phương án trích lập dự phòng phải thu khó đòi và Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị

Năm 2013, doanh thu của Công ty đạt 87,9 tỷ đồng, bằng 101,15% kế hoạch; lợi nhuận của Công ty đạt 3,502 tỷ đồng, bằng 100,07% kế hoạch. Năm 2014, Công ty đặt mục tiêu doanh đạt 100 tỷ đồng, lợi nhuận 3,5-4 tỷ đồng.

Để đạt được kế hoạch sản xuất kinh doanh theo kế hoạch đề ra cần có sự hỗ trợ tích cực của Hội đồng quản trị, sự cố gắng, lỗ lực của đội ngũ lãnh đạo và sự đồng lòng của cán bộ công nhân viên trong Công ty.

Công ty sẽ tiếp tục phát huy ưu thế trong ngành nghề xây lắp truyền thống là các công trình xây lắp viễn thông để tạo công ăn việc làm và thu nhập ổn định cho người lao động. Bên cạnh đó, Công ty chủ trương bám sát các dự án nông nghiệp thủy lợi và tu bổ sửa chữa đê điều do Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn làm chủ đầu tư; các dự án cải tạo hè, đường, chỉnh trang đô thị,... của UBND các tỉnh, thành phố, đặc biệt là Thành phố Hà Nội. Ngoài ra, với thế mạnh sẵn có, tập trung và phát triển một số dự án xây lắp điện lực tại của Tổng công ty Điện Miền Bắc.

Với lợi thế trong lĩnh vực kinh doanh thương mại thiết bị viễn thông trong năm 2013, công ty đã hợp tác hiệu quả với một số đối tác nước ngoài như Kexin, ZTE, Huawei... và một số đối tác trong nước như VNPT-G, CTIN, VDT, NDC... Trong năm 2014 và những năm tiếp theo công ty sẽ tiếp tục phát huy lĩnh vực công việc này, đây cũng là một trong những nhiệm vụ trọng tâm để công ty có thể tăng trưởng doanh thu và lợi nhuận nhưng đặc biệt phải luôn quan tâm đến vấn đề bảo toàn vốn. Việc mở rộng hợp tác kinh doanh, liên danh, liên kết với các đơn vị lớn bên ngoài giúp cho Công ty có thêm những dự án và có thêm nhiều cơ hội phát triển lĩnh vực mới với nhiều tiềm năng, phù hợp với định hướng phát triển của Công ty.

Bên cạnh đó, tiếp tục đẩy nhanh tiến độ thi công công trình, nâng cao chất lượng, đẩy mạnh công tác nghiệm thu, thanh quyết toán đối với công trình đã thi công xong để thu hồi vốn nhanh tăng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh. Tập trung, tăng cường công tác thu hồi công nợ khách hàng cũng như công nợ nội bộ

Một nội dung quan trọng nữa cũng được đưa ra tại Đại hội đồng cổ đông là việc bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị của Công ty. Với sự ủng hộ của các cổ đông có mặt tại Đại hội, ông Nguyễn Duy Thắng (Phó Giám đốc Công ty Viễn thông Liên tỉnh (VTN) ) và ông Phạm Minh Tuấn (cổ đông lớn của Công ty) đã được bầu làm thành viên Hội đồng quản trị với tỷ lệ trên 98%.

Sau hơn 3 tiếng làm việc khẩn trương, nghiêm túc, Đại hội đã bế mạc vào hồi 12h20 phút cùng ngày.

 Một số hình ảnh tiêu biểu tại Đại hội đồng cổ đông năm tài chính 2013 của Công ty Cổ phần Hacisco

 

Đón tiếp và phát tài liệu Đại hội cho các cổ đông

Ông Tô Dũng Thái – Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Hacisco –  Báo cáo tình hình hoạt động HĐQT năm 2013

Ông Đinh Tiến Vịnh – Phó Chủ tịch HĐQT - Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Hacisco – báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2013 và kế hoạch SXKD năm 2014

Ông Phạm Đăng Minh – Trưởng ban kiểm soát Công ty – trình bày Báo cáo của Ban kiểm soát về tình hình hoạt động của Công ty năm 2013

Ông Phạm Đức Hạnh – Ủy viên HĐQT - Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Hacisco – phát biểu ý kiến tại Đại hội

Ông Nguyễn Văn Xuân – Phó Ban quản lý vốn ngoài Doanh nghiệp – Đại diện vốn Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam (VNPT) phát biểu ý kiến tại Đại hội

Bà Nguyễn thị Tươi - Trưởng Ban Kiểm phiếu trình bày Quy chế biểu quyết và bầu cử thành viên Hội đồng quản trị

Các cổ đông thể hiện sự ủng hộ với các quyết định của Đại hội

Các cổ đông bỏ phiếu thông qua các vấn đề tại Đại hội

Ông Nguyễn Duy Thắng (thứ hai từ bên phải) và ông Phạm Minh Tuấn (thứ hai từ bên trái) được bầu bổ sung vào Hội đồng quản trị của Công ty Cổ phần Hacisco. Các thành viên Hội đồng quản trị ra mắt Đại hội

Ông Hoàng Văn Lợi – Thư ký Đại hội – thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm tài chính 2013.

Lãnh đạo Công ty Cổ phần Hacisco cùng các cổ đông và tập thể cán bộ công nhân viên chụp ảnh kỷ niệm tại Đại hội

Lãnh đạo Công ty cùng tập thể cán bộ công nhân viên chụp ảnh lưu niệm tại Đại hội