Ngày 24/4/2015, tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia, Công ty Cổ phần Hacisco đã tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2014

Tham dự Đại hội có 80 cổ đông tham dự đại diện cho 6.318.550 cổ phần bằng 81,007% vốn điều lệ. Tại Đại hội, các cổ đông đã biểu quyết thông qua các nội dung quan trọng của Công ty:

1. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2014;

2. Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát về hoạt động của Công ty năm 2014;

3. Thông qua Báo cáo kết quả SXKD năm 2014

 4. Thông qua báo cáo kế hoạch SXKD năm 2015;

5. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2014;

6. Thông qua phương án xử lý chỉ tiêu lợi nhuận sau thuế chưa phân phối

7. Thông qua thù lao cho HĐQT, BKS đã chi trong năm 2014 và mức chi thù lao HĐQT, BKS năm 2015;

8. Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập năm 2015;

9. Thông qua kết quả bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2011-2016.

Sau hơn 3 tiếng làm việc khẩn trương, nghiêm túc, Đại hội đã thành công tốt đẹp. Đại hội bế mạc vào hồi 12h30 phút cùng ngày.

Dưới đây là một số hình ảnh tiêu biểu tại Đại hội đồng cổ đông năm tài chính 2014 của Công ty Cổ phần Hacisco

Ông Tô Dũng Thái – Nguyên Chủ tịch HĐQT chụp ảnh cùng ông Đinh Tiến Vịnh – Tổng Giám đốc trước khi bắt đầu ĐHCĐ

Hội đồng quản trị trao đổi ý kiến với cổ đông lớn của Công ty

 

Ông Tô Dũng Thái – Nguyên Chủ tịch HĐQT và ông Đinh Tiến Vịnh – Tổng Giám đốc chụp ảnh cùng các cán bộ của Công ty

Ông Đinh Tiến Vịnh – Tổng Giám đốc và ông Phạm Đăng Minh – Trưởng ban kiểm soát chỉ đạo Ban kiểm tra tư cách đại biểu tham dự Đại hội cổ đông.

Đón tiếp và phát tài liệu Đại hội cho các cổ đông

Ông Phạm Đức Hạnh - Ủy viên HĐQT - Phó Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Hacisco - đại diện Chủ tịch đoàn điều hành Đại hội

Ông Tô Dũng Thái – Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Hacisco –  Báo cáo tình hình hoạt động HĐQT năm 2014

Ông Đinh Tiến Vịnh – Phó Chủ tịch HĐQT - Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Hacisco – báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2014 và kế hoạch SXKD năm 2015

Ông Phạm Đăng Minh - Trưởng Ban kiểm soát - trình bày báo cáo Ban kiểm soát về hoạt động của Công ty năm 2014

 

Các cổ đông phát biểu ý kiến tại Đại hội

Các cổ đông thể hiện sự ủng hộ với các quyết định của Đại hội

Các cổ đông bỏ phiếu thông qua các vấn đề tại Đại hội

Ông Hà Phú Thịnh (đứng giữa) được bầu bổ sung vào Hội đồng quản trị của Công ty Cổ phần Hacisco

nhiệm kỳ 2011-2016. Các thành viên Hội đồng quản trị ra mắt Đại hội

Hội đồng quản trị cùng Ban lãnh đạo trao đổi ý kiến trong giờ nghỉ giải lao của Đại hội

Hội đồng quản trị cùng các cổ đông trao đổi ý kiến trong giờ nghỉ giải lao của Đại hội

 

 

Cán bộ công nhân viên Công ty chụp ảnh lưu niệm tại Đại hội