Hưởng ứng công văn số 4883/TT-VNPT-CĐVNPT ngày 20/8/2021 của Công đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam về việc vận động đóng góp ủng hộ người dân TP Hồ Chí Minh, các tỉnh gặp khó khăn do tác động của dịch bệnh Covid-19 và hỗ trợ các hoạt động cộng đồng phòng chống dịch bệnh Covid-19;

Ngay trong ngày  ngày đầu tiên sau khi có thông tin từ Công đoan Viễn Thông Hà Nội, Công đoan Công ty cổ phần Hacisco đã phát động toàn bộ các đoàn viên công đoàn và cán bộ, nhân viên và người lao động công ty đã tự nguyện đóng góp 02 ngày lương mỗi người  để tham gia ủng hộ chương trình với tổng  số tiền ủng hộ là:  31.637.340 đồng.

Ngày 08/09/2021 Đại diện Công đoàn Công ty Cổ phần Hacisco đã trao số tiền ủng hộ người dân TP Hồ Chí Minh, các tỉnh gặp khó khăn do tác động của dịch bệnh Covid-19 và hỗ trợ các hoạt động cộng đồng phòng chống dịch bệnh Covid-19 thông qua tài khoản của Công đoàn VNPT Hà Nội.Với mong muốn đóng góp một phần công sức nhỏ bé vào công tác phòng chống dịch covid19, trong thời gian qua, một số cán bộ, nhân viên Công ty Cổ phần Hacisco cũng đã tham gia gửi  tin nhắn ủng hộ Quỹ phòng chống covid của cả nước.

Công ty Cổ phần Hacisco triển khai các biên pháp đảm bảo công tác phòng chống dịch bệnh theo chỉ chị 15, 16 của Chính phủ thực hiện nâng cao ý thức của mỗi cá nhận, tập thể về các nguyên tắc phòng chống dịch bênh, tuân thủ nguyên tắc 5k, 3 tại chỗ tại trụ sở của Công ty. Bên cạnh đó Công ty Cổ phần Hacisco cũng tiếp tục thực hiện triển khai các dự án phục vụ cho hệ thống thông tin góp phần hỗ trợ đảm bảo việc hoạt động ổn định và liên tục trong thời gian thực hiện giãn cách xã hội.