Tại Đại hội có sự tham dự của Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng giám đốc, các thành viên Ban thư ký, Ban kiếm phiếu cùng các cổ đông sở hữu và được ủy quyền.

          Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2020 Công ty cổ phần Hacisco, thông qua các nội dung sau:

1. Thông qua báo cáo của HĐQT kiểm điểm đánh giá hoạt động nhiệm kỳ 2016 -2021, phương hướng hoạt động nhiệm kỳ 2021-2026. Kết quả hoạt động của HĐQT năm 2020, kế hoạch hoạt động năm 2021.

2. Thông qua báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2020.

3. Thông qua báo cáo kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021:

 - Doanh thu năm 2021 dự kiến                               : 220 tỷ đồng.

- Lợi nhuận sau thuế năm 2021 dự kiến                  : 6,2 tỷ đồng

- Tỷ lệ chi trả cổ tức năm 2021 dự kiến                  : 7,5%

4. Thông qua báo cáo Ban Kiểm soát về hoạt động của Công ty năm 2020, tổng kết nhiệm kỳ 2016-2021 và định hướng hoạt động nhiệm kỳ 2016-2021.

5. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2020.

6. Thông qua lựa chọn: Công ty TNHH Hãng Kiểm toán (AASC) là đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2021.

7. Thông qua thù lao HĐQT, Ban Kiểm soát đã chi trong năm 2020 và mức chi thù lao HĐQT, Ban Kiểm soát năm 2021.

8. Thông qua đề xuất chuyển theo dõi nợ phải thu khó đòi của công ty.

9. Thông qua việc sửa đổi Điều lệ, Quy chế nội bộ về quản trị công ty; Ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát công ty.

10. Thông qua số lượng thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021-2026, thông qua đề cử thành viên HĐQT bầu tại Đại hội nhiệm kỳ 2021-2026.

11. Thông qua số lượng thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2026, thông qua đề cử thành viên ban kiểm soát bầu tại Đại hội nhiệm kỳ 2021-2026.

12. Thông qua kết quả bầu thành viên Hội đồng quản trị/Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2026:

Danh sách trúng cử Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021-2026 của công ty CP Hacisco:

  1. Ông:  Đinh Tiến Vịnh                     Tỷ lệ 101,1221%.
  2. Ông:  Nguyễn Thanh Hải               Tỷ lệ 94,2168%.
  3. Ông:  Nguyễn Hoài Nam               Tỷ lệ 93,4431%.
  4. Ông:  Phạm Trần Thọ                     Tỷ lệ 93,3977%.
  5. Ông:  Trần Nam Phương                Tỷ lệ 73,9975%.

Danh sách trúng cử Thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2026 của công ty CP Hacisco:

1.         Bà:  Phạm Thị Thanh Lan.             Tỷ lệ 169,5427%.

2.         Bà: Lưu Thu Thanh                       Tỷ lệ 55,8517%.

3.         Bà: Phạm Thị Lan                            Tỷ lệ 54,5639%.

         Đại hội đã thông qua nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm tài chính 2020 Công ty cổ phần Hacisco. Đại hội đã biểu quyết thông qua: 100%.

         Sau đây là một số hình ảnh của Đại Hội Cổ Đông năm tài chính  2020 Công ty Cổ phần HACISCO:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                

./.