Đội ngũ lãnh đạo

Ông:
Chủ tịch Hội đồng quản trị từ tháng 4/2008 đến tháng 7/2013
Ông:
Chủ tịch Hội đồng quản trị từ tháng 7/2013 đến tháng 4/2015
Ông:
Chủ tịch Hội đồng quản trị từ tháng 4/2015 đến tháng 10/2020
Ông:
Chủ Tịch Hội đồng quản trị
Ông:
Phó Chủ tịch Hội đồng Quản trị
Ông:
Tổng Giám Đốc
Ông:
Phó Tổng Giám đốc
Ông:
Phó Tổng Giám đốc
Ông:
Phó Tổng Giám đốc
024 38 58 10 87