Hội đồng quản trị qua các nhiệm kì

Ông:
Chủ tịch Hội đồng quản trị từ tháng 4/2008 đến tháng 7/2013
Ông:
Chủ tịch Hội đồng quản trị từ tháng 7/2013 đến tháng 4/2015
Ông:
Chủ tịch Hội đồng quản trị từ tháng 4/2015 đến tháng 10/2020
Ông:
Phó Chủ tịch hội đồng quản trị- Tổng giám đốc 2010 đến tháng 5 năm 2021
024 38 58 37 92