Nghị quyết

Văn bản Ngày phát hành Tải về
Nghị quyết họp Hội đồng quản trị lần thứ 25 ngày 19/03/2020 và ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền chốt danh sách cổ đông để tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên. 19/03/2020
Nghị quyết họp Hội đồng quản trị lần thứ 21 ngày 20/05/2019 21/05/2019
NGHỊ QUYẾT HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ LẦN THỨ 20 VỀ VIỆC MIỄN NHIỆM CHỨC VỤ PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC CỦA ÔNG NGUYỄN THẾ DƯƠNG KỂ TỪ NGÀY 02/05/2019 03/05/2019
Biên bản và nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2018 26/04/2019
Nghị quyết họp Hội đồng quản trị lần thứ 15 ngày 31/08/2018 31/08/2018
Biên bản và Nghị quyết Đại hội cổ đông năm tài chính 2017 28/04/2018
Nghị Quyết họp Hội đồng quản trị lần thứ 10 06/04/2018
Nghị Quyết họp Hội đồng quản trị lần thứ 09 19/03/2018
Nghị quyết họp Hội đồng quản trị lần thứ 7 và Biên bản Ban kiểm soát lần thứ 6 22/11/2017
Nghị Quyết Hội đồng quản trị lần thứ 6 và Biên bản Ban kiểm soát lần thứ 5 25/09/2017
Nghị quyết họp Hội đồng quản trị lần thứ 05 và Biên bản họp Ban kiểm soát lần thứ 04 15/07/2017
Nghị quyết họp Hội đồng quản trị ngày 02/12/2016 06/12/2016
Nghị quyết họp Hội đồng quản trị lần thứ 28 26/10/2016
Nghị quyết họp Hội đồng quản trị lần 2 nhiệm kỳ 2016 - 2021 21/07/2016
Nghị quyết họp hội đồng quản trị lần thứ 29 16/02/2016
Nghị quyết cuộc họp lần thứ 21 Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Hacisco 04/06/2014
NGHỊ QUYẾT VÀ BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM TÀI CHÍNH 2013 23/05/2014
Nghị quyết họp Hội đồng quản trị ngày 19-5- 2014 19/05/2014
024 38 58 37 92