Sơ yếu lý lịch

Văn bản Ngày phát hành Tải về
Sơ yếu Lý lịch Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Hacisco- Nguyễn Quốc Anh 04/06/2021
Sơ yếu lý lịch và bản cam kết của ông Nguyễn Hoài Nam 01/04/2020
Sơ yếu lý lịch và bản cam kết của ông Nguyễn Đình Tứ 01/04/2020
Sơ yếu lý lịch và bản cam kết của ông Nguyễn Thanh Liêm. 01/04/2020
Sơ yếu lý lịch và bản cam kết của bà Lưu Thu Thanh. 01/04/2020
Sơ yếu lý lịch và bản cam kết của ông Phạm Trần Hòa. 01/04/2020
Mẫu Sơ yếu lý lịch dùng cho ứng cử viên tham gia ứng cử vào HĐQT, Ban kiểm soát. 01/04/2020
Mẫu Đơn đề cử ứng viên tham gia bầu bổ sung thay thế thành viên Ban kiểm soát. 01/04/2020
Sơ yếu lý lịch ông Nguyễn Duy Thắng - ứng cử viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Hacisco 31/03/2020
Sơ yếu lý lịch ông Phạm Minh Tuấn - ứng cử viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Hacisco 31/03/2020
024 38 58 10 87