Tài liệu khác

Văn bản Ngày phát hành Tải về
Dự thảo tài liệu tóm tắt sửa đổi Quy chế nội bộ về quản trị Công ty (3 phần) 01/04/2020
Giấy đề cử người ứng cử vào Ban kiểm soát Công ty. 01/04/2020
Giấy đề cử người ứng cử vào Hội đồng quản trị Công ty. 01/04/2020
Mẫu Bản cam kết của người được đề cử bổ sung thay thế thành viên Ban kiểm soát. 01/04/2020
Mẫu Bản cam kết của người được đề cử bổ sung thay thế thành viên HĐQT. 01/04/2020
Dự thảo tài liệu tóm tắt sửa đổi Điều lệ Công ty ( 4 phần) 01/04/2020
Quy chế biểu quyết và bầu cử bổ sung thay thế thành viên HĐQT, Ban kiểm soát. 01/04/2020
Mẫu Đơn xin ứng cử tham gia bầu bổ sung thay thế thành viên Ban kiểm soát. 01/04/2020
Mẫu Đơn đề cử ứng viên tham gia bầu bổ sung thay thế thành viên HĐQT. 01/04/2020
Mẫu Đơn xin ứng cử tham gia bầu bổ sung thay thế thành viên HĐQT. 01/04/2020
Dự thảo Báo cáo Ban kiểm soát 2018 01/04/2020
Dự thảo Báo cáo Tổng giám đốc. 2018 01/04/2020
Dự thảo Báo cáo Hội đồng quản trị 2018 01/04/2020
Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2018. 01/04/2020
Giấy xác nhận hoặc ủy quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2018. 01/04/2020
Dự thảo chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2018. 01/04/2020
Tài liệu bầu thay thế thành viên Hội đồng quản trị 2017 01/04/2020
Tài liệu bầu thay thế thành viên Ban kiểm soát 2017 01/04/2020
Tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2017 01/04/2020
Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng và xác nhận danh sách người sở hữu chứng khoán của Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt nam 01/04/2020
Thông báo Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm tài chính 2015 01/04/2020
Thông báo giao dịch cổ đông nội bộ 01/04/2020
Trung tâm Lưu ký thông báo về ngày đăng ký cuối cùng và xác nhận danh sách người sở hữu chứng khoán. 01/04/2020
Công ty CP Hacisco thông báo về việc chốt danh sách cổ đông để Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2015 01/04/2020
024 38 58 10 87