Tài liệu khác

Văn bản Ngày phát hành Tải về
Điều lệ tổ chức và hoạt động công ty Cổ phần Hacisco 31/03/2020
Đăng ký thay đổi mô hình công ty và loại báo cáo tài chính 31/03/2020
Thông báo thay đổi nhân sự đại diện phần vốn góp của Tập đoàn tại Công ty CP Hacisco và đơn xin từ nhiệm chức danh Chủ tịch HĐQT và xin rút thành viên HĐQT. 31/03/2020
Đơn đề cử ứng cử viên tham gia bầu bổ sung thay thế thành viên Hội đồng quản trị Công ty CP Hacisco nhiệm kỳ 2016-2021 22/04/2019
024 38 58 37 92