Báo cáo tài chính

Văn bản Ngày phát hành Tải về
Giải trình chênh lệch số liệu giữa BCTC hợp nhất do đơn vị tự lập và BCTC hợp nhất đã được soát xét 12/08/2016
Giải trình ý kiến ngoại trừ kiểm toán trên BCTC hợp nhất đã được soát xét 12/08/2016
Báo cáo tài chính hợp nhất soát xét 6 tháng đầu năm 12/08/2016
Giải trình ý kiến ngoại trừ kiểm toán trên BCTC riêng đã được soát xét 12/08/2016
Công ty CP Hacisco công bố thông tin tài chính - Báo cáo tài chính riêng soát xét 6 tháng đầu năm 12/08/2016
Báo cáo quản trị 6 tháng đầu năm 2016 30/07/2016
Giải trình lợi nhuận Quý II năm 2016 so với Quý II năm 2015 21/07/2016
BCTC riêng Quý II năm 2016 và giải trình lợi nhuận Quý II năm 2016 so với Quý II năm 2015 trên BCTC riêng và hợp nhất - BCTC riêng Quý II năm 2016 21/07/2016
Báo cáo tài chính hợp nhất Quý II năm 2016 20/07/2016
Công bố thông tin hợp đồng kiểm toán năm 2016 07/07/2016
Báo cáo tài chính hợp nhất quý 1/2016 và giải trình biến động lợi nhuận quý 1/2016 so với cùng kỳ năm trước 25/04/2016
CÔNG TY CỔ PHẦN HACISCO CÔNG BỐ BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM TÀI CHÍNH 2015 09/04/2016
CÔNG TY CỔ PHẦN HACISCO CÔNG BỐ NGHỊ QUYẾT THƯỜNG NIÊN NĂM TÀI CHÍNH 2015 09/04/2016
CÔNG BỐ BÁO CÁC TÀI CHÍNH ĐƯỢC KIỂM TOÁN 2015 - Giải trình ý kiến kiểm toán ngoại trừ BCTC riêng 19/03/2016
CÔNG BỐ BÁO CÁC TÀI CHÍNH ĐƯỢC KIỂM TOÁN 2015 - Báo các tài chính hợp nhất đã được kiểm toán 2015 19/03/2016
Giải trình lợi nhuận giữa BCTC hợp nhất tự lập và BCTC hợp nhất đã được kiểm toán 2105 19/03/2016
CÔNG BỐ BÁO CÁC TÀI CHÍNH ĐƯỢC KIỂM TOÁN 2015 - Giải trình ý kiến kiểm toán ngoại trừ BCTC hợp nhất. 19/03/2016
CÔNG BỐ BÁO CÁO TÀI CHÍNH ĐƯỢC KIỂM TOÁN 2015 - Báo các tài chính riêng đã được kiểm toán 2015 19/03/2016
Báo cáo tài chính riêng quý 4/2015 và giải trình biến động lợi nhuận quý 4/2015 so với cùng kỳ năm trước 05/02/2016
Báo cáo tài chính hợp nhất quý 4/2015 và giải trình biến động lợi nhuận quý 4/2015 so với cùng kỳ năm trước 05/02/2016
Báo cáo quản trị năm 2015 22/01/2016
Báo cáo tài chính riêng Quý 3 năm 2015 và giải trình lợi nhuận Quý 3 năm 2015 13/11/2015
Báo cáo tài chính hợp nhất Quý 3 năm 2015 13/11/2015
CÔNG BỐ BÁO CÁC TÀI CHÍNH ĐƯỢC KIỂM TOÁN 2015 - Giải trình lợi nhuận giữa BCTC riêng tự lập và BCTC riêng đã được kiểm toán 28/08/2015
024 38 58 10 87