Công bố thông tin

Văn bản Ngày phát hành Tải về
Công ty Cổ phần Hacisco công bố thông tin về Báo cáo tài chính trước kiểm toán Quý 2/2014 21/07/2014
Công ty Cổ phần Hacisco công bố thông tin về Hợp đồng kiểm toán và soát xét báo cáo tài chính năm 2014 20/06/2014
Tờ trình bầu bổ sung thành viên HĐQT và tờ trình xử lý tổn thất nợ phải thu khó đòi 04/06/2014
Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2013 20/05/2014
Tờ trình thù lao HĐQT, BKS năm 2013 20/05/2014
Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2014 20/05/2014
Báo cáo Ban kiểm soát HAS 20/05/2014
Báo cáo HĐQT HAS 20/05/2014
Quy định về trình tự, thủ tục triệu tập và biểu quyết tại phiên họp Đại hội đồng cổ đông năm 2013 07/05/2014
Quy chế tổ chức ĐHCĐ HAS năm 2013 07/05/2014
Công bố thông tin tổ chức đại hội đồng cổ đông năm tài chính 2013 - Quy định về trình thủ tục triệu tập và biểu quyết 07/05/2014
Công bố thông tin tổ chức đại hội đồng cổ đông năm tài chính 2013 - Quy chế tổ chức đại hội 07/05/2014
Các thông tin cho công tác tổ chức đại hội cổ đông thường niên năm tài chính 2013 07/05/2014
Đính chính ngày giao dịch không hưởng quyền 07/05/2014
Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng tổ chức đại hội cổ đông thường niên năm tài chính 2013 07/05/2014
024 38 58 10 87