Công bố thông tin

Văn bản Ngày phát hành Tải về
Thông báo tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2016 14/04/2017
Công bố Báo cáo thường niên năm 2016 01/04/2017
Công bố Nghị quyết họp Hội đồng quản trị lần 4 và Biên bản Ban kiểm soát lần 3 27/03/2017
Điều lệ được sửa đổi theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2015 15/03/2017
Gửi tới Quý Cổ Đông thông tin "Điều lệ được sửa đổi theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2015 - Nội dung văn bản công bố (từ trang 19-38) 15/03/2017
Điều lệ được sửa đổi theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2015 - Nội dung văn bản công bố (từ trang 01-18) 15/03/2017
Công bố Quyết định bổ nhiệm Phó Tổng Giám đốc 07/09/2016
Công bố thông tin của Tập Đoàn BCVT VN về việc phê duyệt phương án bán cổ phiếu 15/08/2016
Công bố thông tin giao dịch cổ phiếu Cổ đông nội bộ 15/04/2016
Công bố thông tin Nghị Quyết họp Hội đồng Quản trị lần thứ 30 10/03/2016
Công bố thông tin về việc bổ nhiệm Tổng giám đốc NK 2015-2018 21/05/2015
CÔNG TY CỔ PHẦN HACISCO CÔNG BỐ THÔNG TIN VỀ NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ LẦN THỨ 26 25/04/2015
CÔNG BỐ THÔNG TIN VỀ NGHỊ QUYẾT VÀ BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM TÀI CHÍNH 2014 25/04/2015
Công bố thông tin biên bản họp Đại hội cổ đông thường niên năm tài chính 2014 24/04/2015
Công bố thông tin về Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm tài chính 2014 24/04/2015
Công ty Cổ phần Hacisco xin thông báo thay đổi nhân sự đại diện phần vốn góp của Tập đoàn tại Công ty CP Hacisco và đơn xin từ nhiệm chức danh Chủ tịch HĐQT và xin rút thành viên HĐQT 24/04/2015
Công bố thông tin về Nghị quyết họp HĐQT lần thứ 25 và thời gian tổ chức đại hội năm tài chính 2014 09/04/2015
Công bố thông tin về Nghị quyết và biên bản họp Đại hội cổ đông thường niên năm tài chính 2014 07/04/2015
Cổ phần HACISCO thông báo tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2014 và công bố các tài liệu phục vụ Đại hội 07/04/2015
Thông báo về việc chốt danh sách cổ đông để tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm tài chính 2014 13/03/2015
Công ty Cổ phần Hacisco công bố thông tin đầu tư vốn thành lập Công ty TNHH Một thành viên 12/12/2014
Công ty Cổ phần Hacisco công bố thông tin về Báo cáo tài chính trước kiểm toán Quý 3/2014 21/10/2014
Công ty Cổ phần Hacisco công bố Công văn giải trình số liệu kiểm toán 02/09/2014
Công ty Cổ phần Hacisco công bố thông tin về Báo cáo tài chính đã kiểm toán Quý 2/2014 05/08/2014
024 38 58 10 87