Công bố thông tin

Văn bản Ngày phát hành Tải về
18. [Tài Liệu Đại Đội Cổ đông] Tờ trình bầu bổ sung thay thế thành viên Ban Kiểm Soát 30/05/2020
19. [Tài Liệu Đại Đội Cổ đông] HĐQT đề cử thành viên tham gia ứng cử bầu bổ sung thay thế thành viên BKS 30/05/2020
20. [Tài Liệu Đại Đội Cổ đông] Dự thảo báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2019 kế hoạch hoạt động năm 2020 30/05/2020
21. [Tài Liệu Đại Đội Cổ đông] Dự thảo Báo cáo TGĐ, KQKD năm 2019 kế hoạch SXKD năm 2020 30/05/2020
22. [Tài Liệu Đại Đội Cổ đông]Dự thảo Báo cáo BKS năm 2020 30/05/2020
23. [Tài Liệu Đại Đội Cổ đông] Đơn đề cử ứng viên tham gia bầu bổ sung thanh thế thành viên BKS 30/05/2020
24. [Tài Liệu Đại Đội Cổ đông] Bản cam kết của người được đề cử bầu bổ sung thay thế thành viên BKS 30/05/2020
Nghị quyết họp HĐQT lần thứ 26 ngày 29/05/2020 và thông báo về việc tổ chức ĐHCĐ thường niên năm tài chính 2019 29/05/2020
Công ty CP Hacisco gửi Quý cổ đông về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền chốt danh sách tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm tài chính 2019. 23/04/2020
Công ty Cổ phần Hacisco thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền chốt danh sách cổ đông để tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2019 23/04/2020
Đơn đề cử ứng viên tham gia bầu bổ sung thay thế thành viên Ban kiểm soát. 10/04/2020
Công ty Cổ phần HACISCO hủy chốt danh sách và hoãn thời gian Tổ chức ĐHCĐ thường niên năm tài chính 2019! 07/04/2020
Giao dịch cổ phiếu Ông Nguyễn Hoài Nam - Người nội bộ - Cty cổ phần HACISCO 01/04/2020
Xin gia hạn thời gian tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm tài chính 2019; Xin hủy chốt danh sách tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2019. 01/04/2020
Công ty Cổ phần HACISCO công bố đơn từ nhiệm của thành viên BKS 31/03/2020
Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền chốt danh sách tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm tài chính 2019. 19/03/2020
Công ty cổ phần Hacisco công bố Báo cáo quản trị năm 2019 31/01/2020
Công ty Cổ phần Hacisco thông báo Nghị quyết Hội đồng quản trị lần thứ 24 và Quyết định số 05/QĐ-HĐQT-HAS ngày 15/01/2020 15/01/2020
Công ty Cổ phần Hacisco thông báo Đơn xin từ chức Phó Tổng giám đốc Công ty CP Hacisco, Nghị quyết họp HĐQT lần thứ 23 và Quyết định số 70/QĐ-HĐQT-HAS ngày 28/11/2019 29/11/2019
Công ty CP Hacisco công bố Biên bản Ban kiểm soát lần thứ 15 ngày 21/11/2019 22/11/2019
Công ty Cổ phần Hacisco công bố Biên bản họp Ban kiểm soát lần thứ 14 ngày 30/09/2019 01/10/2019
Công ty Cổ phần Hacisco thông báo Nghị quyết Hội đồng quản trị lần thứ 22 ngày 29/07/2019 (nghị quyết số 51 và 52/QĐ-HĐQT-HAS ngày 30/07/2019 30/07/2019
Công ty CP Hacisco công bố Báo cáo quản trị 6 tháng đầu năm 2019 18/07/2019
Công ty CP Hacisco công bố Báo cáo quản trị 6 tháng đầu năm 2019 18/07/2019
024 38 58 10 87