Công bố thông tin

Văn bản Ngày phát hành Tải về
Công ty Cổ phần Hacisco thông báo Nghị quyết họp Hội đồng quản trị lần thứ 14 và quyết định 45/QĐ-HĐQT-HAS 2018 01/08/2018
Nghị quyết họp Hội đồng quản trị lần thứ 13 và Biên bản họp Ban kiểm soát lần thứ 9 15/06/2018
Thông báo của Sở Giao dịch chứng khoán Hồ Chí Minh về ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức lần 2 năm 2017 bằng tiền mặt 08/06/2018
Quyết định về việc tiếp tục bổ nhiệm chức danh Tổng Giám đốc và Kế toán trưởng 01/06/2018
Công ty Cổ phần Hacisco công bố thông tin Nghị quyết và Biên bản họp Hội đồng quản trị lần thứ 12 ngày 25/05/2018 Quyết định số 29/QĐ-HAS Quyết định số 30/QĐ-HDQT-HAS 25/05/2018
Hợp đồng kiểm toán và soát xét báo cáo tài chính với Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC 18/05/2018
Biên bản họp Ban kiểm soát lần thứ 08 ngày 27/04/2018 28/04/2018
Nghị quyết họp Hội đồng quản trị lần thứ 11 ngày 27/04/2018 &Quyết định số 20/QĐ-HĐQT-HAS ngày 27/04/2018 về việc thôi chức danh Phó Tổng Giám đốc Công ty 27/04/2018
Đơn xin chấm dứt hợp đồng lao động của ông Phạm Đức Hạnh - Phó Tổng giám đốc Công ty 27/04/2018
Thông báo quyết định thay thế chủ tịch Công ty TNHH Một thành viên Hacisco 8 và quyết định đầu tư vốn thành lập Công ty TNHH Một thành viên Hacisco 1 11/04/2018
Thông báo thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2017. 11/04/2018
Chốt danh sách cổ đông để tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm tài chính 2017 23/03/2018
Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2017 20/03/2018
Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người nội bộ Ông Đinh Tiến Vịnh 05/01/2018
Biên bản họp Hội đồng quản trị lần thứ 08 nhiệm kỳ 2016-2021 ngày 01/01/2018 02/01/2018
Biên bản họp Hội đồng quản trị lần thứ 08 nhiệm kỳ 2016-2021 02/01/2018
Công bố Quyết định số 01/QĐ-HĐQT-HAS ngày 01/01/2018 về việc miễn nhiệm chức danh Phó Tổng giám đốc công ty 02/01/2018
Thông báo công văn đăng ký mua thêm cổ phiếu của cổ đông nội bộ. 30/11/2017
Công bố thông báo chốt danh sách cổ đông để tạm ứng cổ tức lần 1 năm 2017 23/11/2017
Về việc Ký hợp đồng với Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASASC 10/11/2017
Quyết định số 40/QĐ-HĐQT-HAS về việc cử ông Phạm Đức Hạnh thay thế ông Đỗ Văn Tiến làm Chủ tịch Công ty TNHH Một thành viên Hacisco 8 25/07/2017
Báo cáo quản trị 6 tháng năm 2017 20/07/2017
Công ty cổ phần HACISCO công bố Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2016 27/04/2017
Công ty cổ phần HACISCO công bố thông tin ngày tổ chức Đại hội đồng cổ đông thương niên năm tài chính 2016 18/04/2017
024 38 58 10 87