Công bố thông tin

Văn bản Ngày phát hành Tải về
Hợp đồng kiểm toán và soát xét báo cáo tài chính với Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC 24/06/2019
- Điều lệ tổ chức và hoạt động đã được sửa đổi theo Nghị Quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2018 ngày 25/04/2019 17/06/2019
Quy chế nội bộ về quản trị công ty có hiệu lực từ ngày 15/06/2019 16/06/2019
Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông để chi trả cổ tức năm 2018 21/05/2019
Thông báo về việc đề cử người ứng cử tham gia vào Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát công ty 16/04/2019
Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2019. 12/04/2019
Tờ trình quyết toán thù lao HĐQT, Ban kiểm soát. 12/04/2019
Tờ trình thông qua Quy chế biểu quyết và bầu bổ sung thay thế thành viên HĐQT, Ban kiểm soát. 12/04/2019
Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận 2018. 12/04/2019
Tờ trình sửa đổi bổ sung Điều lệ, Quy chế quản trị. 12/04/2019
Thông báo về việc ứng cử/đề cử bầu bổ sung thay thế thành viên tham gia HĐQT, Ban kiểm soát. 12/04/2019
Thông báo tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2018. 12/04/2019
Công ty CP Hacisco công bố Nghị quyết họp HĐQT lần thứ 19 ngày 08/04/2019 09/04/2019
Thông báo tới Quý Cổ đông nghị quyết, biên bản họp và đơn xin từ nhiệm chức danh thành viên hội đồng quản trị 26/03/2019 27/03/2019
Thông báo ngày đăng ký cuối cùng và xác nhận danh sách người sở hữu chứng khoán của Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam 27/03/2019
Thông báo v/v: Chốt danh sách cổ đông để tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm tài chính 2018 21/03/2019
Công bố Báo cáo quản trị năm 2018 31/01/2019
Công ty Cổ phần Hacisco công bố Quyết định số 7018/QĐ-VNPT-HNi-NS 28/12/2018
Công ty CP Hacisco công bố Quyết định số 82061/QĐ-CT-KTT2 25/12/2018
Công ty CP Hacisco công bố công văn số 226/CV-HAS 15/12/2018
Công ty CP Hacico thông báo thành lập Phòng Đầu tư 30/10/2018
Công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị lần thứ 16 26/10/2018
Thông báo về thay đổi sở hữu của Cổ đông lớn Đoàn Ngọc Cương 02/10/2018
Công ty Cổ phần Hacisco thông báo Giới thiệu chức danh và chữ ký Phó Tổng giám đốc 02/08/2018
024 38 58 10 87